Realizacja zadań ustawowych

 1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
 2. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.
 3. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej.
 4. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
 5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby niepełnosprawne.
 6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
 7. Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 9. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 10. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych
 11. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.
 12. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.
 13. Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego.
 14. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych.

Skip to content