Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:
Wniosek pracodawcy o zwrot ze środków Funduszu kosztów:
a) adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy,
c) zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
d) zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności
ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego
wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
e) szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
f) rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w lit. a–c
wniosek do pobrania oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis


Dokumenty dołączane do wniosku:
1. Aktualne zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dane, o których mowa w poz. 4–6 i 20 w bloku B1 części I wniosku;(Pełna nazwa pracodawcy, NIP, REGON, Pracodawca; jest płatnikiem VAT/nie jest płatnikiem VAT –
z pełnym, siedmiocyfrowym oznaczeniem gminy, na obszarze której pracodawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.). Identyfikatory terytorialne gmin dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.)
2. Informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy – w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 5 ustawy z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,
z późn. zm.4)) – w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych;
3. kopię dokumentu poświadczającego tytuł prawny do nieruchomości, budynku, lokalu lub pomieszczenia w przypadku
zwrotu kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b

Opłaty:

Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W terminie 30 dnia od dnia otrzymania wniosku z kompletem dokumentów.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Zwrot kosztów nie może przekraczać dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Kwota zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych nie może przekroczyć 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– rozporządzenie MPiPS z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 poz. 1987)

Skip to content