mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki

stiker06.08.2019 "Regulamin rekrutacji"

Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie "Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego"  >>> więcej

12.07.2019 "Opieka wytchnieniowa"

Miasto Łomża przystąpiło do pilotażowego programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Załączniki

12.07.2019 Komunikat...

Informuję, że pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży podczas pełnienia  obowiązków służbowych poza siedzibą Ośrodka – na prośbę beneficjenta - zobowiązani są do okazania legitymacji służbowej. Legitymacja zawiera zdjęcie oraz imię i nazwisko pracownika, opatrzona jest numerem ewidencyjnym i pieczątką MOPS w Łomży.
Jednocześnie informuję, że podczas pełnienia obowiązków służbowych pracownicy socjalni nie  wymagają okazywania miejsca przechowywania przedmiotów wartościowych i środków finansowych.
W razie wątpliwości lub uzasadnionego podejrzenia, że osoba odwiedzająca środowisko nie jest pracownikiem MOPS należy ten fakt  weryfikować
w siedzibie Ośrodka ul. Dworna 23B tel. 86 216-42-60,  86 216 40 88 lub zgłaszać bezpośrednio w Komendzie Miejskiej Policji.

14.06.2019 Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ogłasza nabór na  wolne  stanowisko urzędnicze Kierownika Działu Usług Opiekuńczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie
Klauzula informacyjna- załącznik nr 1     

12.06.2019 Ogłoszenie

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich  w mieście Łomża” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul Dworna 23B  informuje o możliwości skorzystania z  odpłatnych  usług  opiekuńczych >>>więcej

04.06.2019 Harmonogramy kursów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach kursów zawowodowych  w ramach  projektu „Aktywnie  do sukcesu II”. 

Pliki do pobrania:
Aktywnie do sukcesu II harmonogram kurs magazynier M-I
Aktywnie do sukcesu II kurs operator koparki M-I
Aktywnie do sukcesu II harmonogram pomoc kuchenna M-I
Aktywnie do sukcesu II harmonogram kurs sprzedawca M-I

06.05.2019 Ogłoszenie o naborze

W związku z realizacją projektu pt. „Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich  w mieście Łomża” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży ul Dworna 23B  ogłasza nabór  na następujące  stanowiska:
- asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – 2 osoby  w wymiarze ½ etatu  praca 4 godziny dziennie. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  powinien posiadać minimum średnie wykształcenie. Preferowani będą kandydaci posiadający wykształcenie wyższe o kierunku studiów związanym  wykonywaną pracą.
młodszego opiekuna  w ośrodku pomocy społecznej -15 osób w wymiarze 1 etat  8 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu ,praca w równoważnym systemie czasu pracy, umowa o prace na czas określony 22 miesiące. Osoby zatrudnione do wykonywania usług opiekuńczych powinny posiadać wykształcenie lub ukończony kurs zgodny z wykonywaną pracą, w następnej kolejności będą zatrudniane osoby posiadające wykształcenie średnie, a w przypadku braku takich osób mające co najmniej wykształcenie zawodowe.
- opiekun - 2 osoby praca na umowę zlecenie  na okres 22 miesięcy. 

Pliki do pobrania:
Ogłoszenie
załącznik nr 1

02.05.2019 Projekt rozwoju usług opiekuńczych...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.2 Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych na rzecz  osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym >>>więcej

01.03.2019 Stypendia dla dzieci...

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 30 marca br. Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl
Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia

14.01.2019 "Informacja o projekcie"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do udziału w projekcie „Aktywnie  do sukcesu II”. Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku >>>więcej

19.09.2018 "Obywatele razem"

Projekt którego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi metodą zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy  >>>więcej

03.09.2018 Informacja

AS2018

Aktywny Samorząd, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.   Termin przyjmowania wniosków do 10.10.2018 r >>>więcej

16.08.2018 Informacja

Informacja  Prezydenta miasta Łomża w sprawie wyboru partnera do wspólnej realizacji projektu współfinansowanego z EFS    >>>więcej

13.07.2018 Zarządzenie

Zarządzenie Prezydenta miasta Łomża w sprawie wyboru partnera/ów spoza sektora finasów publicznych    >>>więcej

26.06.2018 Informacja

Informacja o unieważnieniu konkursu na wybór partnera do realizacji projektu   >>>więcej

25.04.2018 Strategia 2016-2021

Uchwała Nr 489/LIII/18 w sprawie strategii rozwiązywania   sprawie przyjęcia aktualizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Łomży na lata 2016 – 2021”

17.04.2018 Zarządzenie Prezydenta

sprawie wyboru partnera/ów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020.

22.02.2018 Zajęcia wolontarystyczne

Zajęcia z dziećmi odbywają się w Klubie Seniora ul. Mickiewicza 4  w każdy czwartek w godz. 15.00 - 17.30.

„ Nie to jest istotne,

jak dużo człowiek wie,
ale jaki użytek czyni ze swej wiedzy”.

M.E.Montaigne
Osoby chętne – wolontariuszy i dzieci zapraszamy do współpracy.

  


OgłoszeniA

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki