Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej

Definicja warsztatu

Warsztat terapii zajęciowej jest placówką pobytu dziennego, organizującą zajęcia terapeutyczne ukierunkowane na rehabilitację społeczną i zawodową uczestników. Uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej mogą być osoby, które posiadają ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej (punkt 4 wskazań „wskazane”)

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty:
Projekt utworzenia warsztatu, który zawiera:
1) nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
2) adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat;
3) promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego;
4) aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nieposiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki;
5) statut jednostki zamierzającej utworzyć warsztat;
6) zgłoszenie co najmniej 20 kandydatów na uczestników warsztatu, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności łącznie z wynikającym z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej oraz z podaniem wieku kandydatów;
7) plan działalności warsztatu określający metody pracy z uczestnikami warsztatu w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej;
8) zobowiązanie do opracowania indywidualnych programów rehabilitacji uczestników warsztatu, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia rozpoczęcia zajęć przez uczestników warsztatu;
9) propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników;
10) preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z:
a) kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji,
b) dokumentacją projektową w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu,
c) wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo-finansowym, z podaniem cen jednostkowych,
d) uzasadnieniem;

11) preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu uwzględniający:
a) wielkość kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika,
b) przewidywany procentowy udział środków PFRON w finansowaniu tych kosztów;

12) informację o własnych lub pozyskanych z innych źródeł środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu;
13) plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem ich powierzchni użytkowej i przeznaczenia;
14) regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę zamierzającą utworzyć warsztat;
15) określenie formy opieki medycznej w warsztacie.

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Łomża ul. Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:

O dofinansowanie w tym zakresie może ubiegać się fundacja, stowarzyszenie lub inny podmiot, jak np. jednostka samorządu terytorialnego czy zakłady pracy chronionej, które posiadają osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych.

Koszty utworzenia i działalności są współfinansowane ze środków PFRON oraz ze środków samorządu terytorialnego i z innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej wynosi 70%, natomiast koszty działalności, w tym wynikające ze zwiększonej liczby uczestników warsztatu, pokrywane są do 90% ich wartości.

Preliminarz kosztów na kolejny rok działalności składany jest przez organizatora WTZ w terminie do 15 października roku poprzedzającego.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz. U. z 2021 r. poz. 2284/

Skip to content