Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty:
Projekt utworzenia warsztatu, który zawiera:
– nazwę oraz określenie siedziby jednostki zamierzającej utworzyć warsztat,
– adres i dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat na okres nie krótszy niż 10 lat,
– promesę zwolnienia z opłat za użytkowanie obiektu lub lokalu przeznaczonego na warsztat przez okres nie krótszy niż 10 lat, w przypadku gdy ten obiekt lub lokal stanowi własność jednostki samorządu terytorialnego
– aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki, a w przypadku nie posiadania osobowości prawnej – dokument potwierdzający istnienie takiej jednostki
– statut jednostki
– zgłoszenie, co najmniej 20 kandydatów, z określeniem stopni i rodzajów ich niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej, wraz z podaniem wieku kandydatów
– plan działalności warsztatu uwzględniający kompleksowy program rehabilitacyjny oraz formy jego realizacji
– propozycje dotyczące obsady etatowej warsztatu, z wyszczególnieniem liczby stanowisk i wymaganych kwalifikacji pracowników
– preliminarz kosztów utworzenia warsztatu wraz z: kosztorysem ewentualnych prac adaptacyjnych, sporządzonym i podpisanym przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane, zawierającym wyliczenia poszczególnych pozycji na podstawie cen jednostkowych stawek i narzutów wraz z podaniem podstawy kalkulacji; dokumentacją projektową, w przypadku modernizacji lub rozbudowy obiektu; wykazem niezbędnego wyposażenia warsztatu, wynikającego z programu terapii w układzie rzeczowo – finansowym, z podaniem cen jednostkowych; uzasadnieniem;
– preliminarz rocznych kosztów działalności warsztatu, z podaniem wielkości tych kosztów przypadających miesięcznie na jednego uczestnika
– informację o własnych lub innych środkach finansowych przeznaczonych na finansowanie kosztów utworzenia warsztatu lub o braku takich środków
– plan pomieszczeń warsztatu, z określeniem celu ich przeznaczenia i metrażu
– regulamin warsztatu zatwierdzony przez jednostkę
– określenie formy opieki medycznej w warsztacie

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
Warsztaty mogą być organizowane przez fundacje, stowarzyszenia lub inne podmioty ze środków PFRON, w części lub całości, następujące koszty utworzenia warsztatu:
1. adaptacji pomieszczeń przeznaczonych na warsztat:
– do 90% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat nie prowadzi działalności gospodarczej, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i sześciokrotności najniższego wynagrodzenia,
– do 60% kosztów – w przypadku, gdy jednostka zamierzająca utworzyć warsztat prowadzi działalność gospodarczą lub jest państwową jednostką organizacyjną albo jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia
2. wyposażenia warsztatu, w tym zakupu samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej iloczyn liczby uczestników warsztatu i czterokrotności najniższego wynagrodzenia

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U.2004.63.587/

Skip to content