Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Wymagane dokumenty:

 Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ ,Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
oraz załączniki:

– kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu),

– kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej Wnioskodawcy (oryginał do wglądu),

– aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę słuchu wystawione przez lekarza specjalistę,

– oferta cenowa usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika,

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki – o ile dotyczy,

– kopia dokumentu potwierdzającego pełnomocnictwo – o ile dotyczy,

Miejsce złożenia dokumentu i odbioru:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Łomża ul. Dworna 23b    

Opłaty:

Nie podlega.

Termin odpowiedzi:

W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:

– o dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli:

–  jest to uzależnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

– przeciętny   miesięczny    dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za    kwartał   poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:

 a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa  w art. 2 pkt. 4 ustawy,  na osobę we  wspólnym gospodarstwie domowym,

 b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

  – Przeciętne wynagrodzenie  – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce

  narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu

  przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o

  emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 

 1999 r. Nr 38, poz. 360)

 – Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia

 – Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON

 – Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu

 – Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych  środków  PFRON

Podstawa prawna załatwianej sprawy:

– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

Skip to content