Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON on-line przez www.sow.pfron.org.pl (warunkiem złożenia wniosku on-line jest posiadanie profilu zaufanego – materiał filmowy z instrukcją, jak założyć profil zaufany.)

Instrukcja składania wniosków w SOW: Filmy instruktażowe – Moduł Wnioskodawcy – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) 

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie oraz załączniki:
– status prawny i podstawa działania,
– dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych,
– podmioty prowadzące działalność gospodarczą do wniosku dołączają: zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie, informację o każdej pomocy, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
– potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej / w przypadku pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej /,
– informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku / w przypadku zakładów pracy chronionej,

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

MOPS ul. Dworna 23B, tel. 86 216-74-16

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się jeden raz w roku osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej , jeżeli:
A/ prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
B/ udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu
– dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu
– wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań
– dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
– wysokość dofinansowania zaopatrzenia wynosi – do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

Skip to content