Stypendium szkolne

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM I ZASIŁEK SZKOLNY

W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, udzielana jest uczniom pomoc materialna.

Świadczeniami pomocy materialnej są:

Komu przysługują świadczenia pomocy materialnej?

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:

  1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczym – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Kto może otrzymać stypendium szkolne?

  1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie miasta Łomży, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny).
  2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł., o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
  3. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł., zgodnie z art. 8 ust 9  w/w ustawy.

Przy rozpatrywaniu wniosków o stypendium brany jest pod uwagę dochód netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania pomniejszoną o:

Do dochodu ustalonego w ten sposób nie wlicza się:

Tym samym na dochód składają się: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in.:

Do wniosku należy dołączyć:

Do uzasadnienia wydatku potrzebny będzie oryginalny rachunek lub faktura imienna (na ucznia pełnoletniego lub rodzica), z odpowiednią adnotacją przy produkcie: szkolny, sportowy (może być odręczna adnotacja od sprzedawcy, ale z podpisem i pieczątką sklepu)  potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie ze szczegółowym katalogiem wydatków podlegających refundacji.

Wnioskodawcy korzystający z pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobowiązani są niezwłocznie w terminie do 7 dni poinformować organ udzielający pomocy, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek możesz złożyć w terminie od  1 września do  15 września, a w przypadku gdy jesteś słuchaczem kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 października  do  15 października w przypadku słuchaczy: kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych  służb społecznych, jeżeli zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży ul. Nowa 2 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łomża w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Mają miejsce zamieszkania na terenie miasta Łomży
  2. W rodzinie zaistniało w/w zdarzenie (np. śmierć członka rodziny, pożar, powódź, kradzież )

Podstawa prawna

Pliki do pobrania:

Katalog zakupów – stypendium szkolnePobierz
Oświadczenie do – stypendium o pobieraniu świadczeń z MOPSPobierz
Oświadczenie dotyczące pracy za granicą – stypendium szkolnePobierz
Oświadczenie o dochodzie z działalności gospodarczej- stypendium szkolnePobierz
Upoważnienie rodzica – stypendium szkolnePobierz
Wniosek o przyznanie – stypendium szkolnegoPobierz
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnegoPobierz

Skip to content