Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:
Wniosek – do pobrania

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

Do wniosku dołączają:
1. Kopię dokumentu poświadczającego formę prawną prowadzenia działalności:
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych i jednostek nie posiadających osobowości prawnej,
– wyciąg z rejestru przedsiębiorców KRS i aktu notarialnego – w przypadku osób prawnych,
– umowy spółki cywilnej potwierdzonej w urzędzie skarbowym, w szczególnych przypadkach koncesję lub pozwolenie na prowadzenie działalności,
2. Kopię dokumentu określającego tytuł prawny do nieruchomości / budynku / lokalu, w którym mają zostać utworzone / przystosowane/ stanowiska pracy lub które ma podlegać adaptacji,
3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w Wojewódzkim urzędzie Statystycznym i nadaniu numeru statystycznego REGON,
4. Kopie decyzji stwierdzającej nadanie numeru identyfikacji podatkowej NIP,
5. Odpowiednio: bilans rachunków zysków i strat za ostatnie 2 lata wraz z dowodem przyjęcia przez urząd skarbowy lub poświadczone przez audytora albo z dowodem nadania do urzędu skarbowego;/ w przypadku pracodawcy działającego przez okres krótszy niż dwa lata należy przedstawić dokumenty za okres co najmniej 12 miesięcy/,
6. Aktualne zaświadczenie z banku o posiadanych środkach finansowych, obrotach na rachunku za ostatni rok, zdolności kredytowej, ewentualnym zadłużeniu i prawnej formie zabezpieczenia oraz lokatach terminowych.
Inne załączniki:
– pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Projektodawcy,
– zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne za zatrudnionych pracowników,
– dokumenty z urzedu skarbowego; decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami,
– oświadczenie – w przypadku gdy wnioskodawca jest płatnikiem VAT lecz w ramach wnioskowanych do refundacji kosztów nie może obniżyć kwoty podatku należnego o podatek naliczony,
– wszelkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymali w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku.

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych MOPS, Łomża, ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku z kompletem dokumentów

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:
Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej.
Umowa zawierana jest na 36 miesięcy.
Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 m-cy pracodawca jest obowiązany zwrócić Funduszowi za pośrednictwem Prezydenta, środki w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty.

Podstawa prawna:
– art. 26 e Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./
– ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 października 2007 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu / Dz. U. 2015 poz 93 z pozn zm./

Skip to content