Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wraz z informacjami o:

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek może złożyć wyłącznie jednostka, która nie posiada zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu, ani też nie była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej jednostki.

Podstawa prawna:

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.z 2019 r., poz 1605 z pozn zm/,

Skip to content