Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON on-line przez www.sow.pfron.org.pl (warunkiem złożenia wniosku on-line jest posiadanie profilu zaufanego – materiał filmowy z instrukcją, jak założyć profil zaufany.)

Instrukcja składania wniosków w SOW: Filmy instruktażowe – Moduł Wnioskodawcy – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) 

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /druk do pobrania/, /wersja edytowalna/ z załącznikami:
– aktualny wypis z rejestru sądowego /ważny 3 miesiące/,
– statut,
– sposób reprezentacji /pełnomocnictwo/,
– udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
– zaświadczenie o numerze REGON,
– zaświadczenie o numerze NIP,
– program merytoryczny imprezy,
– udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON,
– kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z jednoznacznym określeniem, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków PFRON,
– lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy w przypadku imprez masowych/,
– oświadczenie o zatrudnieniu/posiadaniu fachowej kadry do obsługi zadania,
– oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania,
– oświadczenie, czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT,

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
– wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań,
– o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
– w terminie 10 dni od dnia złożenia „Wniosku…” podmiot zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
– wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia,
– podstawą dofinansowania jest umowa,
– dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

Skip to content