Zasiłek rodzinny

Informacje dotyczące zasiłku rodzinnego 2021/2022

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania):

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny – do wglądu,
 3. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 4. oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,
 5. odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,
 6. odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 7. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany,
 8. odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,
 9. odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 10. odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
 11. odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 12. orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 13. inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 14. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 1. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 2. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

W przypadku cudzoziemców

 1. karta pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy.

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:

w formie elektronicznej, za pośrednictwem:

osobiście

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Polna 16
18-400 Łomża

za pośrednictwem poczty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Polna 16
18-400 Łomża

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.256);
 2. art. 127 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2094);
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. 2017 poz. 1466);
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r. poz. 1497);
 5. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374);
 6. Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1162).

Inne informacje

 1. Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje, gdy dochód nie przekracza kwoty 674,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 2. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł netto pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona jak wyżej, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.
 3. Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po jego uzyskaniu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

  Katalog źródeł utraty dochodu:

Katalog źródeł uzyskania dochodu:

 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. Terminy składania wniosków:
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKUTERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA
I WYPŁATY ŚWIADCZENIA
lipiec*-sierpieńdo 30 listopada
wrzesień-październikdo 31 grudnia
listopad-grudzieńdo końca lutego

* w lipcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej

 1. Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
  1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
  2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
  3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
 2. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na ich wysokość, należy niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o dochodzie.Pobierz
Zmiana adresu zamieszkaniaPobierz
Zmiana numeru kontaPobierz
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnegoPobierz
Załączniku do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnegoPobierz
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych, np.: staże, stypendia, alimentyPobierz
Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnegoPobierz
Oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczymPobierz

Skip to content