Zasiłek rodzinny

Informacje dotyczące zasiłku rodzinnego 2023/2024

Przyznanie zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania):

Wymagane dokumenty:

               lub

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą:

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

W przypadku cudzoziemców:

Termin i sposób załatwienia:

Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:

    Platformy Usługowo – Informacyjnej „Emp@tia” – http://empatia.mpips.gov.pl

    Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Polna 16

18-400 Łomża

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Polna 16

18-400 Łomża

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Łomży w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania należy wnieść do tutejszego organu na piśmie.

Podstawa prawna

Inne informacje:

    Prawo do świadczeń rodzinnych przysługuje, gdy dochód nie przekracza kwoty 674,00 zł netto na osobę w rodzinie lub 764,00 zł netto w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

    W przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę 674,00 zł lub 764,00 zł netto pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona jak wyżej, jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia te nie przysługują.

    Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym. Dochód z roku bazowego dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany. W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne zaświadczenie o wysokości dochodu netto za pierwszy miesiąc następujący po jego uzyskaniu. Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne dotyczące sposobu ustalania dochodu organ rozpatrujący sprawę może wymagać wszystkich dokumentów potwierdzających utratę lub uzyskanie dochodu.

KATALOG ŹRÓDEŁ UTRATY DOCHODU:

KATALOG ŹRÓDEŁ UZYSKANIA DOCHODU:

    Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny utracił dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskał dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczął pozarolniczą działalność gospodarczą.

    Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.

 Terminy składania wniosków:

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU  TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA I WYPŁATY ŚWIADCZENIA
  
lipiec*-sierpieńdo 30 listopada
wrzesień-październikdo 31 grudnia
listopad-grudzieńdo końca lutego

* w lipcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej

    Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

    1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

    2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

    3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

    W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na ich wysokość, należy niezwłocznie powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży.

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o dochodzie

Zmiana adresu zamieszkania

Zmiana nr konta

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku SR-1

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego SR-1Z

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach – Os_Wn

Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego_ZR

Oświadczenie urlop wychowawczy_ZR

Skip to content