Czyste powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

W ramach programu Czyste Powietrze zmieniły się od 2023 roku warunki otrzymania wsparcia. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące właścicielem czy współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z księgą wieczystą. Tutaj próg dochodowy przy dofinansowaniu podstawowym wzrasta do 135 tys. zł (do końca 2022 r. było 100 tys. zł). Maksymalna kwota dotacji wynosi 66 tys. zł (w 2022 r. wynosiła do 30 tys. zł).

    Przy podwyższonym dofinansowaniu próg dochodowy wzrasta do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Maksymalna kwota dotacji wzrośnie z 47 do 99 tys. zł. Dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania maksymalna wysokość dotacji może wynieść do 135 tys. złotych.

Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z WFOŚiGW w ramach Części 2 programu „Czyste Powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
  1. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

  1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Wniosek można złożyć:

Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia zostanie złożony w okresie:

Podstawa prawna:

  1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

Pliki do pobrania:

Wniosek o zaświadczenie – czyste powietrzePobierz

Skip to content