Czyste powietrze

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Wniosek – żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego „Czyste Powietrze”: OD 1 SIERPNIA PRZERWA W WYDAWANIU PRZEZ GMINY ZAŚWIADCZEŃ O DOCHODACH Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”. Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

Dla potrzeb wydania zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U.2020.0.333), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 1. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:

Wniosek można złożyć:

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

Termin odpowiedzi

 1. Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o zaświadczenie
 2. Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 3. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 4. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 5. W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb odwoławczy

 1. Przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży, ul. Nowa 2 za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w sprawie odmowy wydania zaświadczenia lub postanowienia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści, w terminie 14 dni.
 2. Odwołanie nie podlega opłatom.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska
 2. Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
 3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 4. Rozporządzenie Ministra Klimatu z 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Więcej informacji: https://wfosigw.bialystok.pl/czyste-powietrze/

Pliki do pobrania:

Wniosek o zaświadczenie – czyste powietrze

Skip to content