Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.


W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu
w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW)sow.pfron.org.pl

Realizatorem programu dla osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży,
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, telefon 86 216 74 16

Dokumenty programu:

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:
– tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00)

– tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00)
– infolinia SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Dodatkowe informacje

·        Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczęło się 10 kwietnia 2020 r.

·        W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

MOPS – BZiRON zaleca składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i dla realizatorów – złożenie
i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne
z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił możliwość złożenia wniosku
w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

·        z perspektywy wnioskodawcy:

–       wypełnienie i złożenie wniosku,

–       dokonanie ewentualnych uzupełnień,

–       uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

·        z perspektywy realizatora – pełne procedowanie wniosku w systemie elektronicznym, co umożliwia pracę zdalną:

–       weryfikacja i ocena wniosku,

–       ewentualne skierowanie do poprawy,

–       decyzja o przyznaniu dofinansowania,

–       korespondencja z wnioskodawcą,

–       sprawozdawczość i raporty.

Skip to content