Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

UWAGA!!!
Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ , aby to zrobić należy posiadać:

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

Zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Tym bardziej, że pozwala to na korzystanie także z innych usług, które są dostępne w przestrzeni publicznej dla posiadaczy Profilu. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajduje się na portalu SOW, a także:

Wymagane dokumenty dotyczące turnusu rehabilitacyjnego:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (kliknij aby pobrać) 
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wypełniony przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
3. Kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /o którym mowa w art. 1 lub art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/.
4. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki /dotyczy młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku 16-24 lat/

5. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W związku uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW ( sow.pfron.org.pl ) wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych od 2021 r. będą obsługiwane w formie elektronicznej

Poniżej materiały pomocnicze:

 1. Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
 2. Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej https://edukacja.pfron.org.pl/, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;
 3. Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Łomża ul. Dworna 23 B.

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Warunkiem uczestnictwa w turnusie jest : posiadanie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub innego orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem, złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym (Wniosek…” powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony)

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 1. została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
 2. w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
 3. weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków,   prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
 4. wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
 5. będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
 6. w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas  pierwszego badania lekarskiego na turnusie, zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach (druk – informacja o stanie zdrowia).
 7. nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie, ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
 8. złoży oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, przy czym obliczony dochód nie przekroczy kwoty:

Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r. z późn.zmn./

Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem że:    

 1. wniosek lekarza, o którym mowa powyżej, zawiera wyraźne wskazanie konieczności pobytu opiekuna wraz z uzasadnieniem,
 2. opiekun:

Wskazówki, uwagi:

– wnioski przyjmowane są w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON,
– wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy i wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
f) w przypadkach uzasadnionych /zgodnie z rozporządzeniem/ dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia,
– w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
– ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w NFZ lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników,
przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku,
– turnusy mogą odbywać się tylko w ośrodkach mających wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków PFRON – do sprawdzenia na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA DOFINANSOWANIA DO TURNUSU REHABILITACYJNEGO:

 1. Przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do końca bieżącego roku (turnus musi rozpocząć się w roku przyznania dofinansowania).
 2. Warunkiem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w okresie trwania turnusu.
 3. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe, osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie.
 4. MOPS nie może dokonać przelewu przyznanego dofinansowania za pobyt na turnusie, który rozpoczął się przed dniem przyznania dofinansowania.
 5. W przypadku rezygnacji z przyznanego dofinansowania należy złożyć (osobiście lub korespondencyjnie) pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyznanych środków finansowych (niewykorzystanie dofinansowanie i brak rezygnacji może wpłynąć na podejmowanie decyzji w kolejnych latach).
 6. Organizator i ośrodek powinny być wybrane zgodnie z rodzajem schorzeń/dysfunkcji zawartych w posiadanym przez osobę niepełnosprawną orzeczeniu lub wniosku lekarskim, w uzgodnieniu z organizatorem.
 7. Wybrany organizator i ośrodek turnusu rehabilitacyjnego muszą posiadać aktualne pozwolenie na prowadzenie turnusów z dofinansowaniem z PFRON – do sprawdzenia na portalu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl
 8. W przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, osoba niepełnosprawna przedstawia podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
 9. Przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu następuje nie później niż na 7 dni przed dniem jego rozpoczęcia.
 10. Organizator turnusu przekazuje tutejszemu ośrodkowi oświadczenie przyjęcia na turnus osoby niepełnosprawnej nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu. O dacie przekazania oświadczenia decyduje data wpływu oświadczenia do tut. ośrodka.
 11. Rozliczenia przekazanego dofinansowania dokonuje organizator turnusu na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej oraz pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym. Dokumenty księgowe są wystawiane oddzielnie dla każdego uczestnika turnusu.

Kwota przekazanego dofinansowania nie może być wyższa od faktycznego kosztu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawnej lub pobytu jej opiekuna. W przypadku, gdy organizator potwierdza, że kosztu turnusu jest niższy niż przyznane dofinansowanie, zostaje ono pomniejszone do kwoty wskazanej w oświadczeniu organizatora.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 z pozn zm./.

Skip to content