Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

W związku uruchomieniem nowych funkcjonalności w Systemie SOW ( sow.pfron.org.pl ) wnioski dotyczące turnusów rehabilitacyjnych od 2021 r. będą obsługiwane w formie elektronicznej

Poniżej materiały pomocnicze:

  1. Nowa sekcja „Turnusy rehabilitacyjne” na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/turnusy/;
  2. Materiały informacyjne i filmowe dostępne na platformie e-learningowej https://edukacja.pfron.org.pl/, w tym nowy kurs dedykowany Organizatorom turnusów;
  3. Filmy instruktażowo-informacyjne na portalu edukacyjno-informacyjnym https://portal-sow.pfron.org.pl/:

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (kliknij aby pobrać) 
2. Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny wypełniony przez lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
3. Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych/.
4. Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki /dotyczy młodzieży uczącej się i niepracującej w wieku16-24 lat/

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Łomża ul. Dworna 23 B.

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
– Wniosek…” powinien być kompletny i prawidłowo wypełniony,
– wnioski przyjmowane są w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON,
– o„soba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie jeżeli:
przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwot:
– 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
– Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 39, poz. 353 z 2004r. z późn.zmn./ i obowiązuje:
a) za I kwartał od 1 czerwca,
b) za II kwartał od 1 września,
c) za III kwartał od 1 grudnia,
d) za IV kwartał od 1 marca,
– wysokość dofinansowania jest zależna od stopnia niepełnosprawności, wieku oraz sytuacji życiowej wnioskodawcy i wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e) 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej, zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności,
f) w przypadkach uzasadnionych /zgodnie z rozporządzeniem/ dofinansowanie może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia,
– w przypadku turnusu, którego program przewiduje zabiegi fizjoterapeutyczne osoba niepełnosprawna zobowiązana jest przedstawić podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach,
– ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu społecznym w NFZ lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo ubezpieczeniu społecznym rolników,
– przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie bierze się pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt nie korzystania z dofinansowania w roku poprzednim. dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku,
– turnusy mogą odbywać się tylko w ośrodkach mających wpis do rejestru ośrodków uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych lub przyjmowania grup turnusowych przy udziale środków PFRON. Rejestr ośrodków do wglądu w Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Dworna 23B.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm./

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. 2007 nr 230 poz. 1694 z pozn zm./.

Skip to content