Aktywny samorząd w 2024 r.

Program „Aktywny Samorząd” w 2024 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

REALIZATOR PROGRAMU:
Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy SpołecznejBiuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
telefon kontaktowy 86 216 74 16

UWAGA!!!
Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/ , aby to zrobić należy posiadać:

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie  do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2024 ROKU:
Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

ADRESACI PROGRAMU:
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

Obszar A, Zadanie 2:

Obszar A, Zadanie 3:

Obszar A, Zadanie 4:

Obszar B, Zadanie 1:

Obszar B, Zadanie 2:

Obszar B, Zadanie 3:

Obszar B, Zadanie 4:

Obszar B, Zadanie 5:

Obszar C, Zadanie 1:

Obszar C, Zadanie 2:

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

Obszar C, Zadanie 5:

Obszar D:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

Maksymalna kwota dofinansowania, w tym refundacji (w zadaniach, które ją przewidują, zgodnie z rozdziałem VII ustęp 1 programu) w ramach modułu I wynosi, w przypadku:

1. Obszaru A:

a ) w Zadaniu 1 – 70.000 zł, przy czym w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł,

b) w Zadaniu 2 lub 3 – 5.280 zł, w tym:

c) w Zadaniu 4 – 4.400 zł;

2. Obszaru B:

a) w Zadaniu 1:

  1. dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
  2. dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł,

b) w Zadaniu 2:

  1. dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
  2. dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
  3. dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia,

c)  w Zadaniu 3 – 10.000 zł,

d)  w Zadaniu 4 – 6.000 zł,

e)  w Zadaniu 5 – 1.650 zł;

3. Obszaru C:

a) w Zadaniu 1 – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,

b) w Zadaniu 2 – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,

c) w Zadaniu 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania przez realizatora programu do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,

d) w Zadaniu 4 – do 30% kwot, o których mowa w literze

c), tj. w przypadku amputacji:

e) w Zadaniu 1, 3 lub 4 dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł;

f) w Zadaniu 5 – 8.250 zł;

4.  Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

MODUŁ II:

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

1)  dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

a) do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,

b) do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;

2)  dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;

3) opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o:

1)  770 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;

2)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;

3)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;

4)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);

5)  220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;

6)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;

7)  330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,

8)  880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);

9)  550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

  1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
  2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
  3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.   

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki. Zwiększenie dodatku (880 zł) nie zostanie naliczone i przekazane, jeśli wniosek nie został złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (brak podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP)

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

UDZIAŁ WŁASNY

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

a)   w module I wynosi co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach
Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany;

b)   w module II – w zakresie kosztów czesnego:

Z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Środki finansowe stanowiące udział własny wnioskodawcy mogą pochodzić z różnych źródeł, jednak nie mogą pochodzić ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:

 Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:


 

Harmonogram realizacji programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON z 2024 roku

TerminOpis
01.03.2024Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
01.03.2024Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024
29.04.2024Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2024Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2024 r.)
31.08.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
1.09.2024Rozpoczęcie naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025
10.10.2024Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2024/2025
04.12.2024Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
31.12.2024Zakończenie możliwości podjęcia decyzji o przywróceniu terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie
31.08.2025Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2024 roku  na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


Ramy realizacji programu Aktywny Samorząd” stanowią: „Kierunki działań i warunki brzegowe w 2024 r.”„Zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczenia (..)”zarządzenia Dyrektora MOPS
                


Druki wniosków można pobrać w :
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Biurze Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży, ul Dworna 23B, 18-400 Łomża, e-mail: bziron@mopslomza.pl lub poniżej

Wniosek Moduł II

Wniosek Moduł I

Skip to content