Aktywny samorząd 2021

Aktywny samorząd w 2021 roku
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2021 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

REALIZATOR PROGRAMU:
Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pokój: 111-112 oraz 102,
telefon kontaktowy 86 216 74 16, 86 216 42 60 wewnętrzny 60

CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:
Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2021 ROKU:
Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:


Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:


Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 

ADRESACI PROGRAMU:
Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:

Obszar A, Zadanie 2:

Obszar A, Zadanie 3:

Obszar A, Zadanie 4:

Obszar B, Zadanie 1:

Obszar B, Zadanie 2:

Obszar B, Zadanie 3:

Obszar B, Zadanie 4:

Obszar B, Zadanie 5:

Obszar C, Zadanie 1:

Obszar C, Zadanie 2:

Obszar C, Zadanie 3 i 4:

Obszar C, Zadanie 5:

Obszar D:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 
Terminy przyjmowania wniosków:
 
Moduł I :
od 01.03.2021 r. do dnia 31.08.2021 r.

Moduł II :semestr letni 2020/2021 od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.
      semestr zimowy 2021/2022 od dnia 01.09.2021 r. do dnia 10.10.2021 r.
 
UWAGA!!!
Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Terminy przyjmowania wniosków mogą ulec zmianom.Druki wniosków można pobrać w :
 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – Biurze Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ul Dworna 23B, 18-400 Łomża,
e-mail: bziron@mopslomza.pl
pokój 111-112, 102 oraz na dole strony wyświetlanej witryny.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

            86 216 74 16 lub 86 216 42 60 wew. 60


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON z 2021 roku

TerminOpis
01.03.2021Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu
01.03.2021Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
31.03.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021
30.04.2021Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
31.05.2021Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2021 r.)
31.08.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I
1.09.2021Rozpoczęcie naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022
10.10.2021Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
06.12.2021Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu
30.08.2021Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2021 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone


Ramy realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd” stanowią: „Kierunki działań i warunki brzegowe w 2021 r.”„Zasady dot. wyboru, dofinansowania i rozliczenia (..)”zarządzenia Dyrektora MOPS
                


 Wniosek Moduł II

Wniosek Moduł I

Skip to content