Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania

1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia

2) 124 zł na dziecko w wieku > 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

3) 135 zł na dziecko w wieku > 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

ZASIŁEK RODZINNY 2023/2024

Próg dochodowy:

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

Załączniki do wniosku:

✓ Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku szkoły ponad podstawowej

✓ Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;

✓ Ksero decyzji przyznającej stypendium szkolne od 01/01/2022.

✓ Zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia od dnia 01/01/2022 + ksero PIT 11 za 2022r, ksero umowy o pracę ;

✓ Świadectwo pracy oraz PIT 11 od pracodawcy w przypadku utraty zatrudnienia od 01/01/2022;

✓ Ksero umów zlecenie + PIT 11 do w/w umów ( od 01/01/2022r);

✓ Ksero prawomocnego wyroku sądowego – rozwód;

✓ Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

✓ Dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa (decyzja – podatek 2022) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

✓ Umowę dzierżawy

✓ Zaświadczenie z US o dochodzie osiągniętym w 2022 r – działalność gospodarcza podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;

✓ Zaświadczenie o dochodzie za 2 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych;

✓ PIT 40A – osoby pobierające rentę lub emeryturę (ZUS, KRUS);

✓ Decyzja z PUP potwierdzająca otrzymanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych (inne umowy) oraz PIT 11;

✓ Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

✓ Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

✓ Inne dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu;

1000 zł – jednorazowo

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:

✓ Dodatkowo zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy) przez 3 trymestry;

✓ Ksero aktu urodzenia + ksero nadania nr PESEL DZIECKA

✓ 24 miesięcy kalendarzowych;

✓ 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;

✓ 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

✓ Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym.

✓ jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka,

✓ drugi z rodziców dziecka nie żyje;

✓ ojciec dziecka jest nieznany;

✓ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

✓ na trzecie i na następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego (art. 12a ustawy)

Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 ustawy):

✓ do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;

✓ powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności

✓ dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;

✓ rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego (21r)

Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 ust.)

1000 zł – przez 12 m-cy

• kryterium dochodowe – 764 zł netto / osobę

• nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub

• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

• w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze  znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

1) rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności;

2) nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

3) nie ma osób, o których mowa w pkt 2 i 3, lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

–  punkt 7 WYMAGA – orzeczenie o niepełnosprawności

– punkt 8 WYMAGA – orzeczenie o niepełnosprawności

W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:

1) świadczenia rodzicielskiego, lub

2) świadczenia pielęgnacyjnego, lub

3) specjalnego zasiłku opiekuńczego, lub

4) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, lub

5) zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

–      przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

DLA KOGO:

NIE PRZYSŁUGUJE:

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin do stosowania na bieżący okres a także na nowy okres 2022/2023

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-uzyskanie-prawa-do-swiadczen-rodzinnych

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-uzyskanie-prawa-do-swiadczen-rodzinnych

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-swiadczenia-rodzinne

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacje-statystyczne-swiadczenia-rodzinne

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikaty-dotyczace-swiadczen-rodzinnych-sr

Skip to content