Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

ZASIŁEK RODZINNY:
1) 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia
2) 124 zł na dziecko w wieku > 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia
3) 135 zł na dziecko w wieku > 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

ZASIŁEK RODZINNY 2021/2022
Próg dochodowy:
Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.
W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.
Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
1) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
Załączniki do wniosku:
✓ Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku szkoły ponad podstawowej
✓ Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
✓ Ksero decyzji przyznającej stypendium szkolne od 01/01/2020.
✓ Zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia od dnia 01/01/2020 + ksero PIT 11 za 2020r, ksero umowy o pracę ;
✓ Świadectwo pracy oraz PIT 11 od pracodawcy w przypadku utraty zatrudnienia od 01/01/2020;
✓ Ksero umów zlecenie + PIT 11 do w/w umów ( od 01/01/2020r);
✓ Ksero prawomocnego wyroku sądowego – rozwód;
✓ Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
✓ Dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa (decyzja – podatek 2021) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
✓ umowę dzierżawy
✓ Zaświadczenie z US o dochodzie osiągniętym w 2020 r – działalność gospodarcza podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;
✓ Zaświadczenie o dochodzie za 2 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych;
✓ PIT 40A – osoby pobierające rentę lub emeryturę (ZUS, KRUS);
✓ Decyzja z PUP potwierdzająca otrzymanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych (inne umowy) oraz PIT 11;
✓ Dokument potwierdzający otrzymanie dodatku solidarnościowego (COVID-19) + PIT 11;
✓ Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt
stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
✓ Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument
uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
✓ Inne dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu;


JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA:

1000 zł – jednorazowo

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:
Urodzenie dziecka – 1000,00 zł jednorazowo
✓ Dodatkowo zaświadczenie, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (art. 9 ust. 6 ustawy) przez 3 trymestry;
✓ Ksero aktu urodzenia + ksero nadania nr PESEL DZIECKA
Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 10 ust. 1 ustawy) – 400 zł/mc
✓ 24 miesięcy kalendarzowych;
✓ 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
✓ 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;
✓ Zaświadczenie od pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym.
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka(art. 11a ust. 1 ust) :
✓ jeżeli nie zostały zasądzone alimenty na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ✓ drugi z rodziców dziecka nie żyje;
✓ ojciec dziecka jest nieznany;
✓ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej:
✓ na trzecie i na następne dziecko w rodzinie uprawnione do zasiłku rodzinnego (art. 12a ustawy)
Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (art. 13 ustawy):
✓ do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
✓ powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem, o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności
Rozpoczęcia roku szkolnego:
✓ dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne;
✓ rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego (21r)
Nauka w szkole poza miejscem zamieszkania (art. 15 ust.):

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE:

1000 zł – przez 12 m-cy
RODZAJE I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH:
SPECJANLY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – 620 zł mc, kryterium dochodowe 764 zł netto/ osobę
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE – 1971 zł miesięcznie
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – 215,84 zł miesięcznie

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE:
ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY – 215,84 zł
DLA KOGO:
• niepełnosprawne dziecko
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. życia (znaczny stopień niepełnosprawności)
• osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 r. życia (umiarkowany stopień niepełnosprawności – niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 r. życia)
• osobie, która ukończyła 75 lat
NIE PRZYSŁUGUJE:
– osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego;
– osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
– jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej
ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE – 1971 zł
• z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

 - w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

– 7 WYMAGA

– 8 WYMAGA
SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY – 620 zł
• kryterium dochodowe – 764 zł netto / osobę
• nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
• w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Planowane terminy wypłat w 2022 rokuPobierz

Skip to content