Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B, tel. /86/216-74-16


Wymagane dokumenty
:
1. Wniosek /do pobrania/ oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Załączniki do wniosku:
– kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu działalności gospodarczej i o niezaleganiu z podatkami;
– umowa kredytowa wraz z harmonogramem spłat
– oświadczenie o niekorzystaniu z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON
– informacja wnioskodawcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie 3 lat przed data złożenia wniosku.
– oświadczenie o nie posiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od dnia złożenia wniosku z kompletną dokumentacją;

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
Wartość pomocy publicznej stanowi różnica między oprocentowaniem kredytów komercyjnych a oprocentowaniem preferencyjnym – oferowany przez prezydenta.
Jeśli dopłata jest jednorazowa, to wartość pomocy jest równa kwocie dopłaty. Jeśli dopłaty rozłożone są w czasie, to jej wartością jest zdyskontowana kwota dopłaty.
Osoba ubiegająca się o pomoc jest zobowiązana do przechowywania dokumentów dotyczących otrzymanej pomocy przez okres 10 lat od dnia przyznania tej pomocy.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2023 r., poz. 100 z pozn zm./

Skip to content