Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium dochodowe).

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2023/2024 (trwający od 01.10.2023r. do 30.09.2024r.) można składać:

lub

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

Termin rozpatrzenia wniosku oraz wypłaty przyznanych świadczeń zależny jest od terminu jego złożenia, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1209 zł., a w przypadku przekroczenia progu dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” ( w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie).

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności:

lub

– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia

lub

– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą – rok 2022;

Uwaga: wyżej wymienione dokumenty stanowią zakres ogólnie wymaganych dokumentów. W trakcie postępowania w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego organ może żądać innych dokumentów i oświadczeń niezbędnych do ustalenia prawa do świadczeń. Każda sprawa traktowana jest indywidualnie.

https://www.gov.pl/web/rodzina/dzialania-podejmowane-wobec-dluznikow-alimentacyjnych

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego

https://www.gov.pl/web/rodzina/prawo-fundusz-alimentacyjny

https://www.gov.pl/web/rodzina/fa-informacje-statystyczne

Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie FA

Skip to content