Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON on-line przez www.sow.pfron.org.pl (warunkiem złożenia wniosku on-line jest posiadanie profilu zaufanego – materiał filmowy z instrukcją, jak założyć profil zaufany.)

Instrukcja składania wniosków w SOW: Filmy instruktażowe – Moduł Wnioskodawcy – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) 

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

Wymagane dokumenty:
– wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
– Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy.

– Faktura określająca cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

– W przypadku, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie odebrać środków PFRON w kasie MOPS, należy dostarczyć: – zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożliwość stawiennictwa osobistego, – upoważnienie Wnioskodawcy (zwierające dane tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, seria i nr dowodu osobistego).

– Dokument stwierdzający pełnomocnictwo/ ubezwłasnowolnienie (ksero)

– Oświadczenie, o otrzymaniu/nieotrzymaniu środków finansowych z innych źródeł (np.: fundacje, stowarzyszenia, zbiórki – jakie: ………………………………………………………………………

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
– o dofinansowanie ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
– przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z 1999 r. Nr 38, poz. 360)
– wysokość dofinansowania wynosi:
a/ do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b/ do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a), wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
– Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie / Dz.U.2019r., poz. 1267 z pozn. zm /

Skip to content