Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek /do pobrania/ oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Załączniki do wniosku:
– kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności
– zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia,
– kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej;
– wskazanie jednostki szkolącej wraz z uzasadnieniem jej wyboru;
– program szkolenia;
– kosztorys szkolenia;

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Łomża ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od daty otrzymania wniosku z załącznikami.

Tryb odwoławczy:
Nie ma.

Inne wskazówki, uwagi:
Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać:
– 90% tych kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń ogólnych
– 55% kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń specjalistycznych .
Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku przedsiębiorców innych niż mały lub średni nie może przekraczać:
– 45% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń specjalistycznych
– 70% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych
Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.
Szkolenie specjalistyczne – dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i jest związane ze specyfika działania podmiotu.
Koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane do wysokości 90% , nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
– odsetkami ustawowymi należnymi od dnia, w którym przestał zatrudniać tę osobę.

Podstawa prawna:
– Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /;
– rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych /Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z pozn zm./

Skip to content