Urodzenie dziecka – zapomoga

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od Prezydenta Miasta Łomża.

Pliki do pobrania:

Jednorazowa zapomoga od Prezydenta Miasta Łomża – objaśnieniaPobierz
Wniosek jednorazowa zapomoga z tutylu urodzenia dziecka dla mieszkanców miasta ŁomżaPobierz

Wniosek jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – potocznie „becik krajowy”

KOMU PRZYSŁUGUJE?

TERMINY:

ZAŁĄCZNIKI:
Do każdego wniosku należy załączyć:

✓ Ksero decyzji przyznającej stypendium szkolne od 01/01/2020.
✓ Zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia od dnia 01/01/2020 + ksero PIT 11 za 2020r, ksero umowy o pracę ;
✓ Świadectwo pracy oraz PIT 11 od pracodawcy w przypadku utraty zatrudnienia od 01/01/2020;
✓ Ksero umów zlecenie + PIT 11 do w/w umów ( od 01/01/2020r);
✓ Ksero prawomocnego wyroku sądowego – rozwód;
✓ Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
✓ Dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa (decyzja – podatek 2021) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
✓ umowę dzierżawy
✓ Zaświadczenie z US o dochodzie osiągniętym w 2020 r – działalność gospodarcza podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa;
✓ Zaświadczenie o dochodzie za 2 miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach ogólnych;
✓ PIT 40A – osoby pobierające rentę lub emeryturę (ZUS, KRUS);
✓ Decyzja z PUP potwierdzająca otrzymanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych (inne umowy) oraz PIT 11;
✓ Dokument potwierdzający otrzymanie dodatku solidarnościowego (COVID-19) + PIT 11;
✓ Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
✓ Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
✓ Inne dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu;

Pliki do pobrania:

Wniosek  o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Pobierz

Więcej informacji – Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16

tel. 86 216-63-19
e-mail: swiadczeniarodzinne@mopslomza.pl

Skip to content