Urodzenie dziecka – zapomoga

Zapomoga przysługuje osobie uprawnionej, zamieszkałej w Łomży przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem urodzenia dziecka. Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, zamieszkałym w Łomży, niezależnie od ich dochodów. Opiekunem faktycznym dziecka jest osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.

Jednorazowa zapomoga od Prezydenta Miasta Łomża objaśnienia

Wniosek:

Wniosek jednorazowa zapomoga z tutyłu urodzenia dziecka dla mieszkanców miasta Łomża

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

KOMU PRZYSŁUGUJE:

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA NIE PRZYSŁUGUJE, JEŻELI:

a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

ZAŁĄCZNIKI:

Do każdego wniosku należy załączyć:

 W zależności od sytuacji dochodowej należy wykazać ksero następujących dokumentów:

✓ Ksero decyzji przyznającej stypendium szkolne od 01/01/2021.

✓ Zaświadczenie o dochodzie za drugi przepracowany miesiąc w przypadku podjęcia nowego zatrudnienia od dnia 01/01/2021 + ksero PIT 11 za 2021 r, ksero umowy o pracę ;

✓ Świadectwo pracy oraz PIT 11 od pracodawcy w przypadku utraty zatrudnienia od 01/01/2021;

✓ Ksero umów zlecenie + PIT 11 do w/w umów ( od 01/01/2021 r);

✓ Ksero prawomocnego wyroku sądowego – rozwód;

✓ Ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

✓ Dokument potwierdzający wielkość posiadanego gospodarstwa (decyzja – podatek 2021) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

✓ umowę dzierżawy

✓ PIT 40A – osoby pobierające rentę lub emeryturę (ZUS, KRUS);

✓ Decyzja z PUP potwierdzająca otrzymanie stypendium dla bezrobotnych, zasiłku dla bezrobotnych (inne umowy) oraz PIT 11;

✓ Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;

✓ Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;

✓ Inne dokumenty potwierdzające utratę/uzyskanie dochodu;

Wniosek:

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi

Skip to content