Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby niepełnosprawne

Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON on-line przez www.sow.pfron.org.pl (warunkiem złożenia wniosku on-line jest posiadanie profilu zaufanego – materiał filmowy z instrukcją, jak założyć profil zaufany.)

Instrukcja składania wniosków w SOW: Filmy instruktażowe – Moduł Wnioskodawcy – portal informacyjny SOW (pfron.org.pl) 

Kreator usprawniający proces składania wniosku. Kontakt z bezpłatną infolinią 800 889 777 (w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00)

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/ z załącznikami:
– aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
– zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności oraz ze wskazaniem, że zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu konkretnego sprzętu rehabilitacyjnego – lekarz specjalista,

– oferta cenowa sprzętu rehabilitacyjnego / rodzaj, ilość, cena/

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO),

– akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka.

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
O dofinansowanie ze środków Funduszu dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza odpowiednio kwoty:
a/ 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
b/ 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

– Przeciętne wynagrodzenie – oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 i z
1999 r. Nr 38, poz. 360)

– Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed
przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
– Wysokość dofinansowania wynosi – do 80% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia
– W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie podanych we wniosku o dofinansowanie danych, w szczególności co do wysokości dochodów i liczby osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
– Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON

Podstawa prawna:
– Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2024 r., poz. 44 /

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.

Skip to content