Brak kategorii

ПОВЕРНЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я – ПОВЕРНЕННЯ ДО ПРАЦІ – REKRUTACJA DO PROJEKTU UNIJNEGO POD NAZWĄ „WYPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MODELU KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI UMOŻLIWIAJĄCEJ PODJĘCIE LUB POWRÓT DO PRACY”
03-06-2022

MOPS w Łomży przypomina, że Oddział Podlaski PFRON prowadzi w trybie ciągłym rekrutację do projektu unijnego pod nazwą „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. Powyższa rekrutacja została rozszerzona o obywateli z Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym musieli opuścić terytorium tego państwa. Jeżeli macie Państwo w swoich […]

Czytaj dalej
img
„NIE UFAJ BEZGRANICZNIE. NIE STAŃ SIĘ OFIARĄ HANDLU LUDŹMI”
19-05-2022

Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej na terenie poszczególnych województw informację dotyczącą banneru, opracowanego przez MSWiA i Stra...

Czytaj dalej
PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI I ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI I ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI DOTYCZĄCYMI „STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2022-2030”.
28-04-2022

W „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” zawarte zostaną najważniejsze cele i działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących w naszym mieście. Projekt dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2022-2030” w wersji papierowej będzie udostępniony osobom zainteresowanym w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23 B […]

Czytaj dalej
RODZINNY KAPITAŁ OPIEKUŃCZY NA DZIECI Z UKRAINY
27-04-2022

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) będzie przyznawał i wypłacał Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) obywatelom Ukrainy, którzy przybyli legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. Specjalny wniosek o RKO w języku ukraińskim (formularz RKO-U) można już składać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje na […]

Czytaj dalej
INFORMACJA – WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA
27-04-2022

Informujemy osoby zakwalifikowane  do otrzymania pomocy żywnościowejw ramach Programu Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) że  wydawanie żywności  w parafii Bożego Ciała / ul. Przykoszarowa/ odbędzie się w dniu 2 maja  / poniedziałek /  godz. 8-13

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2022
27-04-2022

Program dofinansowany ze środków Budżetu PaństwaŹródło finansowania:Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w […]

Czytaj dalej
ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH W RAMACH RESORTOWEGO PROGRAMU MRIPS „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” — EDYCJA 2022
26-04-2022

Więcej informacji na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/a3189aac-8e2a-4ae3-9294-33978c47ac8d

Czytaj dalej
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2021 ROKU
26-04-2022

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. W skład programu wchodzą trzy moduły: Moduł  dla dzieci i młodzieży; Moduł dla osób dorosłych; Moduł organizacji […]

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2022
19-04-2022

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2022
19-04-2022

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
Skip to content