Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Program finansowany jest z budżetu państwa na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło finansowania:

Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Miasta Łomży oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Moduł I zakłada zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia: społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
  2. Moduł II zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum teleopieki.

Grupa docelowa:

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Wnioskodawca:

Miasto Łomża.

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie: 180 000,00 zł,w tym Moduł I 120 000,00 zł, Moduł II 60 000,00 zł

Całkowita wartość zadania:  180 000,00 zł 

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.01.2022
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022

Biuro Programu:
Moduł I:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Klub Seniora

Ul. Nowogrodzka 7A

18-400 Łomża

telefon: 786 812 733

Moduł II:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul. Dworna 23B
18-400 Łomża
telefon: 86 216 42 60

Skip to content