Dodatek węglowy oraz dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek węglowy będzie realizował MOPS w Łomży. Wnioski można będzie składać od 18.08.2022 r., w Dziale Świadczeń Rodzinnych ul. Polna 16 – osobiście w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą EPUAP podpisane elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub kwalifikowalnego.

Na prośbę wielu osób krótka instrukcja wysyłania wniosku przez EPAUP:

 1. Na stronie EPUAP wybieramy – Sprawy ogólne – Pisma do urzędu.
 2. Następnie wybieramy np. –  Pismo ogólne do podmiotu publicznego – stary wzór
 3. Klikamy  – Załatw sprawę (jeśli się nie zalogowaliśmy wcześnie to logujemy się za pomocą Profilu zaufanego)
 4. Następnie krok po kroku w udostępnionym formularzu wybieramy adresata (MOPS w Łomży) dalej – Rodzaj pisma – wybieramy Wniosek, następnie  Tytuł pisma – np. Wniosek o dodatek węglowy, poniżej dodajemy krótką treść.
 5. Klikamy na dole w plus + Załączniki – dodajemy Uzupełniony i podpisany wcześniej wniosek klikamy dalej podpisujemy profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym i wysyłamy.

 

We wniosku należy wskazać główne źródło ogrzewania, które będzie weryfikowane w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Decyzja o wypłacie dodatku węglowego będzie następowała do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Informujemy, że została uruchomiona dodatkowa infolinia dotycząca dodatku węglowego – tel. 86 215 67 47

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Pliki do pobrania:

Wniosek o preferencyjny zakup węgla drukPobierz
Wniosek o dodatek węglowy – wersja .doc Pobierz
Wniosek o dodatek węglowy – wersja .pdfPobierz
Klauzula informacyjnaPobierz

—————————————————————————————————————-

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA INNYCH NIŻ WĘGIEL

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży realizuje ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw jedynie w zakresie przyznania dodatku dla gospodarstw domowych.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1.  kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 2.  kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu). Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej, albo
 3. kocioł olejowy

zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych przyjmuje się, że:

 1.  jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;
 2.  gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.


Zgodnie z art. 24 ust.5 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw „.. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy który złożył jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.”  

Jeśli podczas weryfikacji wniosku wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy, który pomoże zweryfikować faktyczny skład tego gospodarstwa.


Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wynosi:

UWAGA!

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).

Termin na złożenie wniosku – do 30 listopada 2022 r. (późniejsze wnioski pozostawia się bez rozpoznania).

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej (decyzji takiej wymaga jednak: odmowa przyznania dodatku, uchylenie lub rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku).

Wniosek składa się po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Wniosek można złożyć:

Osoby wnioskujące o wypłatę  dodatku z tytułu wykorzystywania jako źródła ciepła gazu LPG proszone są o wypełnienie dodatkowego oświadczenia do  wniosku. Jest to związane z licznymi błędami w składanych wnioskach o wypłatę  dodatku dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.  

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

Pliki do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – wersja .docPobierz
Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła innych niż węgiel – wersja .pdfPobierz
Oświadczenie dotyczące ogrzewania gazem LPG Pobierz

Skip to content