Brak kategorii

BON ENERGETYCZNY
15-07-2024

Bon energetyczny przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętny miesięczny dochód w 2023r. nie przekroczył: W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu, a kwotą przekroczenia – tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Jeżeli wysokość bonu, ustalona według tej zasady będzie niższa niż 20 zł, bon energetyczny nie przysługuje. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje tylko […]

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2024
16-05-2024

Program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Źródło finansowania: Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie. Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Grupa docelowa:Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). Pośrednimi adresatami programu […]

Czytaj dalej
PROGRAM ROZWOJU RODZINNYCH DOMÓW POMOCY NA ROK 2023
16-05-2024

Program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa Źródło finansowania: Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie. Cele programu:Cel strategiczny: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia. Cele szczegółowe: Grupa docelowa:Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie). Pośrednimi adresatami programu […]

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” – EDYCJA 2024
19-02-2024

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” – EDYCJA 2024
19-02-2024

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
INFORMACJA Z REALIZACJI PROGRAMU „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2023 ROKU
30-01-2024

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub […]

Czytaj dalej
DODATEK OSŁONOWY
29-12-2023

Od 1 stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego.  Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające […]

Czytaj dalej
PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2023
25-10-2023

Źródło finansowania: Program jest finansowany z dotacji celowej budżetu państwa otrzymanej w ramach środków finansowanych w wysokości do 80%. Udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 20% przewidywanych kosztów całkowitych zadania. Cel programu Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb […]

Czytaj dalej
PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA”- EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania: Fundusz SolidarnościowyCele projektu: Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,Grupa docelowa:Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi […]

Czytaj dalej
PROGRAM “ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023
08-03-2023

Program dofinansowany ze środków Funduszu SolidarnościowegoŹródło finansowania:Fundusz SolidarnościowyCele projektu:Celem zadania jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Projekt ma na celu poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb. Umożliwia […]

Czytaj dalej
Skip to content