Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia 2022 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży można składać wnioski o dodatek elektryczny.

Dodatek do prądu przysługuje osobom, które ogrzewają mieszkanie albo dom prądem. Mogą to być nieruchomości ogrzewane pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi, bojlerami.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?
Dodatek elektryczny otrzymają odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne.

Gospodarstwo domowe może stanowić zarówno osoba samotna jak i rodzina. Liczba osób w rodzinie oraz ich dochody nie mają znaczenia prawnego.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek elektryczny a CEEB
Niezbędnym i podstawowym warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie albo wpis pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

UWAGA!
Pod uwagę brane są zgłoszenia albo wpisy w CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r. Data późniejsza może wystąpić tylko w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości jest zgłaszane po raz pierwszy.

Dodatek elektryczny a fotowoltaika

Osoby, które zainwestowały w fotowoltaikę nie otrzymają dodatku elektrycznego.
Wynika to z art. 27 ust. 2 ustawy o dodatku elektrycznym tj. „W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.

Jeden dodatek na jeden adres.

Na jeden adres, można otrzymać tylko jeden dodatek do prądu. Bez znaczenia jest liczba osób mieszkających pod tym adresem. Zasada ta wynika z art. 27 ustawy:

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny a najem.

Dodatek elektryczny mogą otrzymać najemcy. Nie trzeba być właścicielem nieruchomości ogrzewanej prądem.

Weryfikacja wniosku.

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego
Wywiad środowiskowy przeprowadza się w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
W toku wywiadu środowiskowego ustala się, czy stan faktyczny danego gospodarstwa domowego jest zgodny z informacjami podanymi we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego.
Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, lub uniemożliwienie jego przeprowadzenia, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego.

Dodatek do prądu to 1000 zł. w przypadku zużycia prądu w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. , tylko w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Informacja o przyznaniu świadczenia.
Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku wymagają wydania decyzji.

Termin wypłaty dodatku elektrycznego.
Wypłata dodatku elektrycznego nastąpi w terminie do 31 marca 2023 r.

Dodatek elektryczny a inne dodatki.
Nie można otrzymać dodatku do prądu, w przypadku gdy został już przyznany dodatek węglowy, dodatek do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Poprawnie uzupełniony i kompletny wniosek składa się od 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wszystkie wnioski złożone po terminie organ pozostawi bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można złożyć od 1 grudnia 2022 r. :

– w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Dworna 23B
w poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:30
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Pliki do pobrania:

Wzór wniosku o dodatek elektryczny .xdocPobierz
Wzór wniosku o dodatek elektryczny .pdfPobierz
Instruktaż – _jak wypełnić_wniosek_o_dodatek_elektryczny_gospodarstwa_domowe .pdfPobierz

Skip to content