Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miasto Łomża informuje, iż w związku z otrzymaniem dotacji w łącznej wysokości 180 000,00 zł (MODUŁ I – 120 000,00 zł i MODUŁ II – 60 000,00 zł) z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568, z późn. zm.) oraz po podpisaniu stosownej umowy z Wojewodą Podlaskim, będzie realizowało – za pośrednictwem MOPS w Łomży – Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Do kogo program jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu

Celem Programu jest zapewnienie wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznania potrzeb na terenie Miasta Łomży oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1. Moduł I zakłada zaangażowanie wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich do świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia: społecznego, psychologicznego, ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz wsparcia w czynnościach dnia codziennego.
  2. Moduł II zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastowa reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora. Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum teleopieki.

Gdzie uzyskać informacje?

Moduł I: 86/ 216 28 49, 786 812 733

Moduł II: 86/ 216 42 60 wew. 38 lub 44

Więcej informacji:

  1. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022: https://puw.bip.gov.pl/fobjects/download/1167498/program-korpus-wspieraj-seniora-na-rok-2022.html
  2. Informator program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022: https://www.gov.pl/attachment/e660df7e-4f16-4969-923c-84e36400fb7f 
  3. Wspieraj seniora. Pytania i odpowiedzi: https://www.gov.pl/web/rodzina/wspieraj-seniora-pytania-i-odpowiedzi

Skip to content