Formy pomocy

ZASIŁEK RODZINNY
17-06-2021

Zasiłek rodzinny 2021/2022 Próg dochodowy: Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.  W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód […]

Czytaj dalej
ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 ze zm.) oraz aktów wykonawczych ( rozporządzeń) do ustawy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP […]

Czytaj dalej
REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
10-05-2021

Przyjmowanie klientów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przez pracowników socjalnych – od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-10:00.W sprawach dotyczących uzyskania pomocy klienci mogą zgłaszać się do kierownika działu pracy środowiskowej; specjalisty pracy socjalnej mgr Małgorzaty Kułaga / tel. 86 216-42-60, wew. 38 /; w godzinach pracy ośrodka. Ze względu na fakt, że pracownik socjalny […]

Czytaj dalej
TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

A. złożenie wniosku o pomoc Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie miasta Łomży, znajdującej się w trudnej sytuacji […]

Czytaj dalej
URODZENIE DZIECKA – ZAPOMOGA
07-05-2021

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka od Prezydenta Miasta Łomża. Pliki do pobrania:

Czytaj dalej
KLUB WOLONTARIATU
14-04-2021

Klub Wolontariatu przy MOPS mieści się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży ul. Dworna 23B,  tel. 86 216 42 60 wew. 58. Informacji udziela Monika Popławska. Koło Wolontariatu skupia młodzież z łomżyńskich szkół średnich i wyższych oraz osoby dorosłe. Głównym celem wolontariatu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców miasta Łomża oraz propagowanie uczestnictwa   zaspakajaniu […]

Czytaj dalej
LOKALNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY
14-04-2021

Skład Zespołu http://www.lomza.pl/bip/zalaczniki/prawo/210210165017.pdf Informacje do pobrania: UCHWAŁA Nr 194/XXIV/16 z dnia: 20 kwietnia 2016 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 -2021 wraz z programem Placówki: Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie Lp. Nazwa instytucji/ […]

Czytaj dalej
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
12-04-2021

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu […]

Czytaj dalej
ŚWIADCZENIA RODZINNE
12-04-2021

Świadczenia rodzinne czyli zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy), jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe), świadczenie rodzicielskie, do których prawo nabywa się w sposób określony w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria […]

Czytaj dalej
PROGRAM „RODZINA 500+”
12-04-2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje, że wnioski w sprawie ustaleniaprawa do świadczenia wychowawczego „500+”na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 składać można od 1 kwietnia 2021 r. także drogą papierową (za pośrednictwem Poczty Polskiej lub wrzucić do skrzynki na korespondencję, umieszczonej przy wejściu do Działu Świadczeń Rodzinnych MOPS w Łomży przy ulicy Polnej 16) Cały czas […]

Czytaj dalej
Skip to content