Formy pomocy

KONSEKWENCJE PRZEMOCY DOMOWEJ U DZIECI
13-03-2024

Dzieci doświadczają szeregu negatywnych konsekwencji przemocy w rodzinie. Są to m.in.: Ponadto dzieci krzywdzone w rodzinie:

Czytaj dalej
PRZEMOC WOBEC DZIECI
13-03-2024

Przemoc wobec dziecka (krzywdzenie dziecka) – intencjonalne zachowania lub ich brak, które powodują lub mogą powodować szkody dla rozwoju, zdrowia czy dobra dziecka. Czynniki ryzyka przemocy wobec dziecka Czynniki związane z rodziną: Czynniki związane z matką: Czynniki związane z dzieckiem:

Czytaj dalej
KONSEKWENCJE DOZNAWANIA PRZEMOCY DOMOWEJ
13-03-2024

U osób doznających przemocy domowej obserwuje się szereg konsekwencji przemocy. Są to m.in.: -zaniżone poczucie wartości, -przekonanie o nieważności swoich potrzeb, marzeń, planów
, -poczucie braku wpływu na własne życie, braku siły, mocy wewnętrznej
, -rozwiniętą silną zależność, -przekonanie, że nic nie zmieni mojej sytuacji (bierność)
, -obniżony nastrój, drażliwość, -dolegliwości psychosomatyczne, -brak szacunku dla siebie
, -poczucie winy, […]

Czytaj dalej
CZYNNIKI RYZYKA PRZEMOCY DOMOWEJ
13-03-2024

Normy społeczne i kulturowe Przemoc domowa jest skutkiem wielowiekowego, społecznego przyzwolenia na krzywdzenie osób najbliższych, w szczególności kobiet i dzieci.W wielu środowiskach akceptuje się bicie, stosowanie kar cielesnych i panuje przekonanie o dominującej roli mężczyzny w rodzinie. Funkcjonuje przekonanie,że wszystko, co się dzieje w rodzinie należy do sfery prywatności. W środowiskach charakteryzujących się dużą społeczną […]

Czytaj dalej
KRYTERIA PRZEMOCY DOMOWEJ
13-03-2024

Intencjonalność – działania osoby stosującej przemoc domową nie są przypadkowe. Osoba stosująca przemoc dąży do uzyskania pełnej kontroli i władzy nad osobą doznającą przemocy, do jej bezwzględnego posłuszeństwa. Jest przekonana, że wie co jest dobre dla pozostałych członków rodziny, a w związku z tym posiada wyłączne prawo podejmować decyzje, ustalać zasady życia w rodzinie. Dysproporcja […]

Czytaj dalej
PRZEMOC DOMOWA
13-03-2024

Przemoc domowa – należy przez to rozumieć jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej, w szczególności: a) narażające tę osobę na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia lub mienia, b) naruszające jej godność, nietykalność cielesną lub wolność, w tym seksualną, c) […]

Czytaj dalej
DODATEK OSŁONOWY
04-01-2022

Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024r. Wypłata dodatków zostanie realizowana do 30 czerwca 2024r. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dot. dodatku osłonowego, który stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne […]

Czytaj dalej
ZA ŻYCIEM
04-08-2021

Pełna nazwa tego świadczenia brzmi: „Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu„ Informacje ogólne Świadczenie „Za Życiem” dedykowane jest rodzicom lub opiekunom w sytuacji urodzenia dziecka lub objęcia opieką dziecka obarczonego nieuleczalną […]

Czytaj dalej
ZASIŁEK RODZINNY
17-06-2021

Informacje dotyczące zasiłku rodzinnego 2023/2024 Przyznanie zasiłku rodzinnego Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać następujące dodatki (w zależności od spełniania warunków ich przyznania): Wymagane dokumenty:                lub W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą: W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne: W przypadku cudzoziemców: Termin i sposób załatwienia: Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do […]

Czytaj dalej
ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ
10-05-2021

Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020, poz.1876 ze zm.) oraz aktów wykonawczych ( rozporządzeń) do ustawy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP […]

Czytaj dalej
Skip to content