Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej

Wnioskodawca:  

Osoba niepełnosprawna w rozumieniu art. 11 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2020 r. poz. 426, z późn.  zm.) zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – zamieszkała na terenie Miasta Łomża

Do pobrania:  

Wnioskodawca składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Biura Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży pisemny wniosek (Wn-O) o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej wraz z następującymi dokumentami (załącznikami)

 1. formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności, 
 2. wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności, 
 3. popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność, 
 4. planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków, 
 5. wysokość wkładu własnego wnioskodawcy, 6. uprawnienia i kwalifikacje: 
  • wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji, 
  • wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji; 
 6. doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności; 
 7. zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej; 
 8. wysokość pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Łomża środków PFRON przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku. 

Wysokość pomocy

Maksymalna wysokość pomocy określonej w umowie zawartej z Prezydentem wynosi: 

Jednorazowe środki mogą być przyznane na:

 1. podjęcie po raz pierwszy działalności:
  • gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, bez względu na formę prawną tej działalności,
  • rolniczej, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną tej działalności,,
  • w formie spółdzielni socjalnej;
  • ponowne podjęcie działalności, o której mowa w pkt 1, jeżeli zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy upłynęło co najmniej 12 miesięcy od zaprzestania prowadzenia działalności, samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami lub podmiotami, lub od ustania członkostwa w spółdzielni socjalnej;
  • środki mogą być przyznane odrębnie każdemu wnioskodawcy, który zamierza:
  • podjąć działalność gospodarczą lub rolniczą:

− samodzielnie,

− wspólnie z innymi osobami lub podmiotami,

− w wyniku przystąpienia do działalności gospodarczej lub rolniczej prowadzonej przez inne osoby lub podmioty;

Jednorazowe środki nie mogą być przeznaczone na:

 1. wniesienie udziałów do spółek, zakup akcji;
 2. opłaty administracyjno — rejestracyjne;
 3. ponoszenie opłat z tytułu: ubezpieczenia majątku (na życie), opłat eksploatacyjnych (prąd, woda, telefon, czynsz, dzierżawa itp.) oraz z tytułu wypłat wynagrodzeń i ubezpieczenia pracownika (ów) itp.;
 4. wydatki dotyczące kosztów budowy;
 5. zakup nieruchomości i ziemi;
 6. spłatę zadłużeń; 7) wniesienie kaucji.

Sposób realizacji:  

 1. Prezydent pisemnie informuje wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na poszczególne zadania. 
 2. W terminie 14 dni od zakończenia negocjacji pomiędzy Prezydentem a Wnioskodawcą, wskutek zgodnego oświadczenia woli stron następuje zawarcie umowy w formie pisemnej. 
 3. Prezydent przekazuje środki na rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie 14 dni licząc od dnia jej zawarcia, po przedstawieniu przez wnioskodawcę odpowiednio: 
  1. zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, –  odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, 
  2. zobowiązania spółdzielni do przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków spółdzielni socjalnej, 
  3. innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności, – podania numeru rachunku bankowego. 

Osoba niepełnosprawna, która otrzyma środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej zobowiązana jest dokonać zwrotu otrzymanych środków oraz odsetek od środków, naliczonych od dnia ich otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 lub 24 miesiące, albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej są przyznawane jako pomoc de minims.

Zabezpieczenie zwrotu otrzymanych jednorazowych środków:

 1. poręczenie osób trzecich wg prawa cywilnego — dwóch poręczycieli osiągających dochód brutto powyżej 2800 zł każdy.
  • poręczenie spółdzielni socjalnej — do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami;

Zabezpieczenia zwrotu jednorazowych środków przez poręczenie, poręczyciel winien spełniać następujące warunki:

 1. ukończone 18 lat;
 2. zatrudnienie minimum na czas trwania umowy lub na czas nieokreślony, w zakładzie nie będącym w stanie upadłości lub likwidacji, osiągający dochód brutto
 3. nie jest małżonkiem Wnioskodawcy — wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa;
 4. emeryt w wieku nie przekraczającym 70 lat;
 5. poręczyciel przedkłada oświadczenie o uzyskiwanych dochodach, ze wskazaniem źródła i kwoty dochodu oraz o aktualnych zobowiązaniach finansowych, z określeniem wysokości miesięcznej spłaty zadłużenia;
 6. do oświadczenia poręczyciel załącza zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy lub właściwego urzędu skarbowego.

Poręczenie przez osobę fizyczną wymaga zgody współmałżonka poręczyciela wyrażonej w formie pisemnej (umowy poręczenia do umowy dofinansowania) w obecności pracownika MOPS— wyjątek stanowi rozdzielność majątkowa.

Gdzie odebrać formularze: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Biuro zatrudnienia I Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży ul. Dworna 23b  

Opłaty: 

Nie podlega  

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): 

W terminie 30 dnia od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.  

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje.  

Podstawa prawna dofinansowania stanowi: 

 1. Art. 12 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573 z pozn zm)
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2342), 
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.  107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), w rozporządzeniu nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dn. 24.12.2013, str. 9) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str. 45)

Skip to content