Program rozwoju rodzinnych domów pomocy na rok 2022

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Program dofinansowany ze środków Budżetu Państwa
Źródło finansowania:
Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa oraz środki własne jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w programie.
Cele programu:
Cel strategiczny:

Poprawa dostępności do usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy oraz rozwój tej formy wsparcia.

Cele szczegółowe:

  1. Wsparcie finansowe samorządów gminnych w zapewnieniu osobom niesamodzielnym pomocy w formie usług opiekuńczych świadczonych w rodzinnych domach pomocy poprzez dofinansowanie kosztów, jakie gminy ponoszą w związku z kierowaniem osób do rodzinnych domów pomocy;
  2. Wsparcie finansowe tworzenia nowych rodzinnych domów pomocy, poprzez dofinansowanie remontów oraz zakupu wyposażenia niezbędnego do uruchomienia nowego domu w budynku, który gmina planuje udostępnić z własnych zasobów organizacji pożytku publicznego lub osobie fizycznej celem uruchomienia domu.

Grupa docelowa:
Bezpośrednimi adresatami programu są gminy (miejskie, wiejskie, miejsko-wiejskie).

Pośrednimi adresatami programu będą:

  1. osoby fizyczne prowadzące rodzinny dom pomocy lub plujące utworzenie domu pomocy;
  2. organizacje pożytku publicznego prowadzące rodzinny dom pomocy lub planujące utworzenie rodzinnego domu pomocy;
  3. osoby korzystające ze wsparcia rodzinnych domów pomocy.

Wnioskodawca:
Miasto Łomża.
Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość zadania: 403 269,00
• środki z Budżetu Państwa: 146 184,00 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji programu: 01.01.2022
Termin zakończenia realizacji programu: 31.12.2022
Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
ul Dworna 23B, pokój 207
18-400 Łomża
telefon: 86 216 42 60

Skip to content