Klub Senior +

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa.

Źródło finansowania:

W ramach tego programu Miasto Łomża uzyskało z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotację na utworzenie i wyposażenie Klubu  “Senior +” , Edycja 2022

Cel programu:

Utworzenie Klubu Senior + w budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 7A, zniesienie barier architektonicznych, poprawa bezpieczeństwa i dostępności dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Celem Programu jest niwelowanie negatywnych skutków sytuacji demograficznej oraz zapobieganie marginalizacji osób starszych poprzez zwiększenie ich aktywności w życiu społeczności lokalnej.

Celem działania Klubu „Senior+” w Łomży jest zapewnienie wsparcia Seniorom – osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60 lat i więcej, zamieszałym n terenie Miasta Łomży. W zależności od potrzeb Klub Senior + umożliwia Seniorom korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywności, a także obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. W ramach Programu udostępniana jest Seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.

Grupa docelowa:

Seniorzy Miasta Łomża w wieku 60 lat i więcej, którzy są nieaktywni zawodowo.

Wnioskodawca:

Miasto Łomża.

Realizator:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Wartość zadania w 2022 r: 299  500,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 200 000,00 zł

Wartość zadania w 2023 r: 431 227,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa: 104 040,00 zł

Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Klub Senior +

ul. Nowogrodzka 7A

18-400 Łomża

Skip to content