Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1024x432.png

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w 2023 roku w ramach Programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielił pomocy 379 osobom tj. dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, którzy spełniali warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przyznawana pomoc zrealizowana została w formie posiłków z dowozem do domu dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami, posiłków w przedszkolach, szkołach i barach oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

     Zadanie realizowane było w terminie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. i sfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Otrzymana dotacja z budżetu państwa wyniosła 670 892,08 zł, środki własne wyniosły 167 723,02 zł. Łącznie na wsparcie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” wydatkowano kwotę 838 615,10 zł.

Skip to content