Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W skład programu wchodzą trzy moduły:

1- Moduł  dla dzieci i młodzieży;

2- Moduł dla osób dorosłych;

3- Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

     W 2022 roku w ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży udzielił pomocy 341 osobom tj. dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym, którzy spełniali warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Przyznawana pomoc zrealizowana została w formie posiłków z dowozem do domu dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, posiłków w przedszkolach, szkołach i barach oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

     W 2022 roku otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła 446 014,28 zł, środki własne wynosiły 111 503,57 zł.

Łącznie na wsparcie w ramach programu wydatkowano kwotę 557 517,85 zł.

Skip to content