Doposażenie stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów – 2022 rok

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie znaki_strona_www-1024x341.png

Projekt w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na podstawie art. 12c ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, którego przedmiotem jest doposażenie placówek typu „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” w stanowiska służące podniesieniu kompetencji cyfrowych Seniorów oraz upowszechnianiu i rozwijaniu kompetencji cyfrowych Seniorów.

Źródło finansowania:
Ministerstwo Cyfryzacji
Cel  projektu:

Celem projektu będzie podniesienie kompetencji cyfrowych Seniorów oraz upowszechnienianie
i rozwijanie kompetencji tej grupy osób jako społeczeństwa informacyjnego.

Doposażenie Dziennego Domu „Senior+” w Łomży w 3 laptopy oraz 2 tablety co umożliwi instruktorom placówki na efektywniejszą pracę z Seniorami celem podniesienia ich komeptencji cyfrowych oraz oswojenia ich z nowymi technologiami.

Wnioskodawca:
Miasto Łomża
Podmiot realizujący:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży

Dzienny Dom Senior+ w Łomży
Środki finansowe, wysokość dofinansowania:
Całkowita wartość projektu: 16 420,70 zł

Środki z budżetu Ministerstwa Cyfryzacji: 16 420,70 zł

Termin realizacji:
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 03.07.2021
Termin zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022r.
Biuro Programu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży
Dzienny Dom Senior+ w Łomży

ul. M. C. Skłodowskiej 2

18-400 Łomża

Tel. 86/ 216 28 49

Skip to content