Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.

Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego.

Refundację podatku VAT od ceny gazu otrzyma:

  1. osoba samotna, której wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
  2. osoba w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Dodatek do gazu w formie refundacji podatku VAT adresowany jest dla osób, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do CEEB.

Do wniosku o zwrot podatku VAT za gaz należy załączyć:

  1. fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne,
  2. dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.
  3. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio

– oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,

  1. w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
  2. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne:- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy.

Decyzja o przyznaniu refundacji VAT za gaz

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji.

Jedynie odmowa przyznania zwrotu podatku VAT, uchylenie lub zmiana wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT wymagają wydania decyzji administracyjnej.

Sposób liczenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uzależniony jest od terminu złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie:

Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć :

– w formie papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży przy ul. Dworna 23B
w poniedziałek – piątek od godziny 7:30 do 15:30
– w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym.

Pilki do pobrania:

Załacznik do poradnika_-_Ulotka_dla_wnioskodawcyPobierz
Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT w 2024 rokuPobierz
Wniosek o wyplate refundacji podatku VAT w 2023 rokuPobierz
USTAWA z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazuPobierz

Skip to content