Informacja z realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
W skład programu wchodzą trzy moduły:
1- Moduł dla dzieci i młodzieży;
2 – Moduł dla osób dorosłych;
3 – Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
W 2020 roku w ramach Programu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży udzielił pomocy 662 osobom tj. dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym – spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. W roku 2020 kryterium dochodowe, o którym mowa powyżej wynosiło: 792 zł dla osoby w rodzinie oraz 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących. Pomoc zrealizowana została w formie opłacenia posiłków w przedszkolach, szkołach i barach, posiłków z dowozem do domu dla osób starszych lub z niepełnosprawnościami, oraz w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.
W 2020 roku otrzymana dotacja na realizację Programu wyniosła 432 996 zł, środki własne 108 249 zł. Łącznie na wsparcie w ramach programu wydatkowano kwotę 541 245 zł.

Skip to content