„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”


Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i jego celem jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu lub wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także objęcie wsparciem samorządów powiatowych, które w wyniku sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi uruchomiły dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych.


W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

 

 Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:


 

Adresatami pomocy w ramach Modułu III są:

 

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

 

Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.

 

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III mogą być składane do realizatora programu
w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 4 września 2020 roku. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób.

 

Wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW) - sow.pfron.org.pl

 

Realizatorem programu dla osób zamieszkałych na terenie miasta Łomża jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Łomży,
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża, telefon 86 216 74 16

 

Dokumenty programu:

 

Ewentualne pytania można zadać konsultantom infolinii PFRON:
- tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00)

- tel. 22 581 84 10 wew. 3 (godz. 9.00-15.00)
- infolinia SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

 

 

Dodatkowe informacje

 

·        Przyjmowanie wniosków w systemie SOW rozpoczęło się 10 kwietnia 2020 r.

·        W przypadku braku możliwości skorzystania z systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie).

 

MOPS - BZiRON zaleca składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i dla realizatorów – złożenie
i procedowanie wniosku w systemie nie powoduje konieczności wychodzenia z domu, jest zgodne
z wprowadzonymi obostrzeniami wykluczającymi spotykanie się w większej grupie osób, pozwala na pracę zdalną.

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił możliwość złożenia wniosku
w systemie SOW również osobom, które nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego, wystarczy założyć konto w systemie.

 

Dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

·        z perspektywy wnioskodawcy:

-       wypełnienie i złożenie wniosku,

-       dokonanie ewentualnych uzupełnień,

-       uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

·        z perspektywy realizatora – pełne procedowanie wniosku w systemie elektronicznym, co umożliwia pracę zdalną:

-       weryfikacja i ocena wniosku,

-       ewentualne skierowanie do poprawy,

-       decyzja o przyznaniu dofinansowania,

-       korespondencja z wnioskodawcą,

-       sprawozdawczość i raporty.


 
                Wniosek Moduł III