Programy Unijne 2009 r.

Od maja do listopada 2009 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży realizowany był projekt systemowy " EFS - Nowa droga do sukcesu " kierowany do 76 osób. Partnerem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Celem ogólnym projektu było zwiększenie integracji zawodowej i społecznej osób bezrobotnych, będących klientami pomocy społecznej oraz nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Wszystkie osoby objęte były wsparciem socjalnym ( zasiłki celowe po 110 zł miesięcznie) Podczas szkoleń dla każdego uczestników projektu „EFS -nowa droga do sukcesu” zapewniony był ciepły posiłek, kawa, herbata, materiały szkoleniowe. Każdy z uczestnik projektu został objęty indywidualnym kontraktem socjalnym. Dla uczestników projektu, władz miasta i innych osób zainteresowanych zorganizowano 2 konferencje w Urzędzie Miejskim w Łomży, na których promowano projekt.

Projekt obejmował:

W m-cu wrześniu2009 dla uczestników projektu została zorganizowana impreza o charakterze kulturalno - sportowym w Gospodarstwie Agroturystycznym „Olszynka ” a w październiku 2009 wyjazd do teatru „BUFFO” w Warszawie połączony ze zwiedzaniem starówki i Zamku Królewskiego.

W ramach badań ankietowych sprawdzono w jakim stopniu Projekt spełnił oczekiwania beneficjentów. W każdym z badanych obszarów poziom spełnienia oczekiwań określono jako dobry lub bardzo dobry co oceniło ponad 98 % ankietowanych. Bardzo zadowolonych z realizacji poszczególnych obszarów projektu jest od 92% (wsparcie psychologiczne w rozwiązywaniu problemów) do 97% (wsparcie umiejętności na rynku pracy). Co niezwykle istotne beneficjenci uznali, iż dzięki udziałowi w projekcie zdobyli wiele nowej i przydatnej w praktyce wiedzy, a także są przekonani, iż w tym czasie zmieniły się ich postawy wobec samych siebie i nastawienie do życia, co pozwoli im na przełamanie wielu barier i aktywny udział w życiu społecznym i zawodowym. Projekt osiągnął założone rezultaty miękkie w postaci zwiększenia u beneficjentów ostatecznych samooceny i poczucia własnej wartości, wzrostu osobistej aktywności i motywacji do działania, przełamania barier, pokonywania problemów, udoskonalenia umiejętności komunikacji interpersonalnej, nabycia umiejętności sporządzania CV, pism, dokumentacji wymaganej przez pracodawców, prezentowania własnej osoby przed pracodawcą.

W dniu 11.09.2009. w gospodarstwie agroturystycznym w Olszynach odbyła się impreza o charakterze kulturalno - sportowym w ramach projektu systemowego "EFS - Nowa droga do sukcesu" realizowanego przez MOPS Łomża. Uczestnicy projektu miło spędzili czas na wspólnych zajęciach sportowych, mieli zapewniony transport i wyżywienie. Zorganizowano mecz piłki nożnej i siatkówki, konkurs na najwyższą budowlę ze skrzynek, wejście na ściankę wspinaczkową, pływanie kajakiem. Uczestnicy zwiedzali teren gospodarstwa, na którym znajduje się ptaszarnia oraz wydzielona część lasu, gdzie można było zobaczyć dziki z młodym potomstwem. Ze spaceru w lesie bardzo zadowoleni byli uczestnicy, którzy zbierali grzyby. Pobyt na świeżym powietrzu wyostrzył apetyt, więc wszyscy chętnie zjedli ciepły posiłek i dania z grilla. Pogoda dopisała i nawet krótki deszcz nikomu nie odebrał dobrego humoru.

A oto zdjęcia z imprezy

zobacz

Prezentacja " EFS - Nowa droga do sukcesu" 2009 rok

zobacz

Piętnaście uczestniczek otrzymało dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z bukieciarstwa, które było prowadzone przez Panią mgr inż. Annę Nizińską będącą Prezesem Klubu Florystów Polskich.

Przykładowe prace ze szkolenia bukieciarz

zobacz