Programy Unijne 2008 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży od lipca do grudnia 2008 zrealizował projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego EFS - Nowa droga do sukcesu Projekt był skierowany do 25 osób długotrwale bezrobotnych w wieku 25-50 lat, korzystających z pomocy MOPS z wykształceniem podstawowym i zawodowym.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych, będących długotrwale klientami pomocy społecznej oraz pozyskanie nowych kwalifikacji zawodowych a celem szczegółowym zdobycie umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, zwiększenie poczucia własnej wartości i motywacji do działania.

Wszystkie osoby objęte były wsparciem socjalnym tj. zasiłkami celowymi i pracą socjalną. Zawarto kontrakty socjalne – pisemną umowę pomiędzy uczestnikiem projektu a pracownikiem socjalnym mającą na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów dotyczącej trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Praca socjalna prowadzona z beneficjentami spowodowała przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy oraz zmieniła na pozytywne nastawienie do życia.

Osoby biorące udział w projekcie uczestniczyły również w szkoleniach:


szkolenie zawodowe :