Historia EFS

Europejski Fundusz Społeczny utworzono w 1957 roku jako pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich, który początkowo służył poprawie sytuacji na rynku pracy w odbudowujących się po II wojnie światowej krajach Wspólnoty.

Obecnie EFS stanowi narzędzie wspólnot Europejskich umożliwiające udzielanie pomocy pracownikom i osobom poszukującym pracy oraz nabywanie przez nich potrzebnych umiejętności. Na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 - 2013 przeznaczono ponad 11 mld Euro. Zgodnie z projektem Narodowej Strategii Spójności całość środków EFS w Polsce na lata 2007 - 2013 zostanie przeznaczona na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej.

Termin "kapitał ludzki" jest pojęciem oznaczającym zasób wiedzy, umiejętności oraz potencjału zawartego w każdym człowieku i w społeczeństwie jako całości, określającym zdolności do pracy, adaptacji do zmian w otoczeniu oraz możliwości tworzenia nowych rozwiązań.

W ramach Programu wsparciem zostaną objęte następujące obszary: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw, a także zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich na terenach wiejskich, z budową sprawnej i partnerskiej administracji publicznej wszystkich szczebli oraz z promocja zdrowia.