„EFS - Aktywnie do sukcesu” 2019 - 2020

efs

 

Projekt „Aktywnie do sukcesu II”

Realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży  od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r.

 
Projekt „Aktywnie do sukcesu II” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji - programy na rzecz integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cel główny projektu to podniesienie poziomu integracji 80 osób (56 kobiet i 24 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, zamieszkałych na terenie miasta Łomża i korzystających z pomocy społecznej, poprzez umożliwienie dostępu do kompleksowego, indywidualnego wsparcia, mającego na celu aktywizację społeczną, zdrowotną i zawodową w okresie od stycznia 2019 roku do grudnia 2020 roku.

GRUPA DOCELOWA

 

REKRUTACJA

styczeń 2019 r.  – 40 uczestników  

styczeń 2020 r.  – 40 uczestników

 Zajęcia grupowe w MOPS po 6 godzin

 

KURSY  ZAWODOWE w 2019 r.  po 150 godzin

      

KURSY  ZAWODOWE w 2020 r.  po 150 godzin

·       Glazurnik-posadzkarz – 12 osób,

·       Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych - 14 osób,

·       Opiekun dzieci - 14 osób.

Po ukończeniu kursu zawodowego uczestnik projektu ma możliwość zrealizować staż lub korzystać z zajęć grupowych w MOPS.                   

 DODATKOWO dla uczestników projektu 

 

                                                                                       

                                                                  Zapraszamy do udziału