„EFS - Aktywnie do sukcesu” 2016 - 2018

efs

 

„Aktywnie do sukcesu”

  

 

          Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej  Działanie 7.1.1 Rozwój działań aktywnej integracji.  Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży, beneficjentem Miasto Łomża.  

          Celem głównym projektu jest zaktywizowanie do zmiany sytuacji życiowej 100 osób  zamieszkałych na terenie miasta Łomża, zagrożonych ubóstwem i zjawiskiem wykluczenia społecznego w okresie od 01.09.2016 do 31.08.2018.

Uczestnicy projektu:

 Osoby nieaktywne zawodowo (niepracujące i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy).

 Osoby bezrobotne z określonym trzecim profilem pomocy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zamieszkałe na terenie miasta Łomża,w wieku od 18 do 64 lat, które korzystają z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) oraz osoby niepełnosprawne. W czasie trwania projektu uczestnicy zostaną objęci kontraktem i pracą socjalną.

 Zadania aktywnej  integracji:

 1.    Warsztaty  wzmacniające uczestników z możliwością udziału w grupie wsparcia.
2.     
Warsztaty  autoprezentacji.
3.     
Trening umiejętności społecznych.
4.     
Zajęcia ze specjalistą terapii uzależnień.
5.     
Terapia  psychospołeczna.
6.     
Warsztaty zarządzania budżetem.
7.     
Zajęcia z prawnikiem.
8.     
Warsztaty kompetencji pedagogiczno – wychowawczych.
9.     
Mediacja pomoc w rozwiązywaniu konfliktu.
10. 
Konsultacje  indywidualne z psychologiem.
 

Zadania aktywizacji  zawodowej:

      1.     Warsztaty z doradcą zawodowym.
2.     
Dla 10 uczestników, którzy są osobami bezrobotnymi z określonym III profilem pomocy zaplanowano udział w Programie Aktywizacja i Integracja w formie warsztatów integracyjnych i prac społecznie użytecznych przez dwa miesiące oraz możliwość skorzystania z zajęć z prawnikiem, warsztatów zarządzania budżetem, konsultacji z psychologiem i mediacji.
3.     
Pomoc pośrednika pracy.
4.     
KURS  opiekun osób starszych dla 16 osób w 2017 roku.
5.     
KURS  usługi krawieckie dla 10 osób w 2017 roku.
6.     
KURS magazynier z obsługą wózka jezdniowego  dla 10  osób w 2017 roku.
7.     KURS sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej dla 14 osób w 2018 roku.
8.     Kurs brukarz dla 8 osób w 2018 roku.
9.     KURS  opiekun dzieci dla 14 osób w 2018 roku.

 Staże zawodowe

Dla 28 uczestników biorących udział w projekcie zaplanowano sfinansowanie badań oraz udział w płatnych stażach zawodowych przez okres 5 miesięcy. Każdy uczestnik będzie objęty wsparciem opiekuna stażu.

 Opieka nad dziećmi

Podczas trwania działań projektowych opłacony będzie pobyt dla dzieci uczestników w żłobku i przedszkolu.

    
Praca socjalna

Zadania pracownika socjalnego:

 

Zasiłki celowe

Uczestnicy otrzymają wsparcie finansowe podczas trwania projektu po 208 zł. miesięcznie.

Działania   środowiskowe

W ramach projektu dla uczestników i osób z otoczenia zaplanowano na rok 2017 i 2018 warsztaty rozwoju osobistego „Asertywność kontra złość”, które będą prowadzone  metodą warsztatową i wykładową oraz wyjście do teatru.

         Projekt „Aktywnie do sukcesu” będzie realizowany we współpracy z Powiatowym