mops mops mops mops
strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki


23.12.2015

Do 13 stycznia można zgłaszać uwagi do Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016-2021. Prezydent Łomży podpisał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu.
Uwagi do projektu można zgłaszać wypełniając formularz (załącznik) i wysyłając go pocztą elektroniczną poczta@mopslomza.pl lub wrzucając do urny w  sekretariacie  MOPS Łomża ul. Dworna 23 b, II piętro.


01.10.2015


Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. od 1 października 2015 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
- dla osoby samotnie gospodarującej – maksymalnie 634 zł (wzrost o 92 zł),
-
dla osoby w rodzinie – maksymalnie 514 zł (wzrost o 58 zł).
Podwyższone o 75 zł zostaną także niektóre świadczenia, a o 38 zł zwiększy się kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego:

 

            W związku z powyższym MOPS w Łomży informuje o zmianach w wysokości kwoty kryterium dochodowego w Miejskim programie osłonowym w zakresie pomocy finansowej na zakup leków.

            Pomoc finansowa przysługuje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. od 1 października 2015 r.

 

Liczba osób w rodzinie

Kwota w złotych określająca 200% kryterium dochodowego

Zwrot wydatków za leki w %

Zwrot wydatków za leki w zł.

1 osoba

1268 zł.

do 70%

nie więcej niż 150 zł.

2 osoby

2056zł.

do 60 %

nie więcej niż 200 zł.

3 osoby

3084 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

4 osoby

4112zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

5 osób

5140 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

6 osób

6168zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

 
Rozporządzenie z 14 lipca 2015r  


01.09.2015

Dzięki zaangażowaniu uczestników akcji „WYPRAWKA-podaruj uśmiech :)” dnia 01.09.2015 r., 49 dzieci z rodzin korzystających z pomocy otrzymało wyprawkę szkolną. Rozdano plecaki z wyposażeniem niezbędnym do szkoły, zeszyty, bloki, kredki, farby,  pędzle, długopisy, plastelinę, ołówki, mazaki, i inne niezbędne przedmioty.

 

02.07.2015

MOPS w Łomży informuje o możliwości skorzystania z Miejskiego programu osłonowego w zakresie pomocy finansowej na zakup leków i otrzymania zwrotu od 50 do 70 % poniesionych wydatków na leki zlecone przez lekarza.

Do pobrania: 

1. Miejski Program Osłonowy.
2. Załącznik do programu.


        
Pomoc finansowa przysługuje, gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego
określonego odpowiednio zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Liczba osób w rodzinie

Kwota w złotych określająca 200% kryterium dochodowego

Zwrot wydatków za leki w %

Zwrot wydatków za leki w zł.

1 osoba

1084 zł.

do 70%

nie więcej niż 150 zł.

2 osoby

1824 zł.

do 60 %

nie więcej niż 200 zł.

3 osoby

2736 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

4 osoby

3648 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

5 osób

4560 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

6 osób

5472 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

7 osób

6384 zł

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

8 osób

7296 zł

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

9 osób

8208 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

10 osób

9120 zł.

do 50%

nie więcej niż 250 zł.

 

 Jak otrzymać pomoc finansową na leki z programu osłonowego krok po kroku

Po otrzymaniu recept od lekarza rodzinnego lub specjalisty sporządzić ich kserokopie  (dotyczy wszystkich recept z ostatniego miesiąca)


Wykupić leki i pobrać faktury* z apteki na nazwisko wnioskodawcy lub uprawnionego członka rodziny (powyżej 50 zł.).


Zebrać dokumenty potwierdzające dochody za ostatni miesiąc**   oraz dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie ZUS, KRUS).


Wypełnić wniosek o przyznanie pomocy finansowej ( załącznik do pobrania ) lub zgłosić się do pracownika socjalnego w MOPS w Łomży ul. Dworna 23b w celu wypełnienia wniosku z kompletem dokumentów.

 

Oczekiwać na wydanie decyzji - wypłata w kasie MOPS lub przelewem na wskazane konto bankowe.

*    W przypadku wydania leku zamiennego lub recepturowego powinna być adnotacja apteki potwierdzającą ten fakt (na fakturze lub kserokopii recepty).
**  Sposób ustalania i dokumentowania dochodu zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej).


29.06.2015

Zgodnie z działaniem 2.1.2. Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 (M. P. z 2014 r., poz. 445), wojewoda ewidencjonuje
istniejącą infrastrukturę instytucji rządowych i samorządowych oraz podmiotów i organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
W związku z powyższym informujemy, iż zaktualizowane zostały – wg stanu na dzień 30.04.2015 r. – następujące wykazy:
1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa podlaskiego (ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r., poz. 2062),

2. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa podlaskiego
(ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 18.06.2015 r.,
poz. 2061).


3. Dane teleadresowe podmiotów realizujących program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie

Rejestry opublikowane zostały na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej,
w zakładce Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie.
Ponadto została utworzona i również opublikowana na stronie internetowej PUW (adres jak wyżej) Baza teleadresowa organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego wg stanu na dzień 30.04.2015 r.

09.06.2015

Łomżyński Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej.

Podczas konferencji w dniu 9 czerwca 2015 roku w auli uczelni Jańskiego w Łomży podsumowana została realizacja projektu "Ośrodek wsparcia ekonomii społecznej – subregion łomżyński". Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej został sygnatariuszem Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej, który jest wyrazem intencji i zobowiązań instytucji publicznych, społecznych i prywatnych w celu budowy i rozwoju ekonomii społecznej w subregionie łomżyńskim - treść paktu. Więcej informacji www.narew.info


10.04.2015


MOPS w Łomży informuje o rozpoczęciu szkolenia sprzedawca dla uczestników projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu”. Miejsce szkolenia w Łomży ul. Dmowskiego 1B na I piętrze w Cenkom. Poniżej zamieszczamy harmonogram szkolenia :

Harmonogram sprzedawca
09.04.2015

efs


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”

2015 rok 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży zaprasza na wyjazd integracyjny do Warszawy organizowany w dniu 23 kwietnia 2015 r. (czwartek) w ramach projektu „EFS- Nowa droga do sukcesu”.  Program wycieczki obejmuje wjazd na taras widokowy Pałacu Kultury, zwiedzanie wystawy prac konkursowych o Warszawie, obiad w restauracji Bazyliszek, czas wolny na Starówce Warszawskiej oraz spektakl „Przyjazne dusze” w Teatrze Kwadrat.

Wyjazd w dniu 23 kwietnia 2015 r. z Placu Niepodległości o godz. 11.20.

Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym  MOPS.                                                                                                          

Zapraszamy
          


02.03.2015

Rodzina na plus to projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu rodzin z dziećmi zakażonymi wirusem HIV poprzez prowadzenie poradnictwa i innych form wsparcia. Projekt powstał w oparciu o diagnozę potrzeb dzieci z HIV i ich rodzin wypracowaną na podstawie doświadczeń w pracy z rodzinami będącymi pod opieką Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego w Warszawie.

Jednym z zadań projektu było stworzenie portalu internetowego. więcej


18.02.2015

Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Rynek Pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. więcej

16.02.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu”
zamieszcza poniżej harmonogramy szkoleń dla uczestników projektu:

  1. Operator koparko - ładowarki
  2. Pracownik biurowy
  3. Pomoc kuchenna


30.01.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży w związku z przeprowadzoną "Ankietą badania zadowolenia klienta" w okresie od listopada 2014 do stycznia 2015 r.,  (w badaniu uczestniczyło 39 ankietowanych) przedstawia następujące wyniki badania widoczne na załączonym poniżej wykresie:

Wykres badania

23.01.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży związku z planowaną realizacją projektu:  „EFS- Nowa droga do sukcesu” ogłasza nabór na stanowiska:

Prawnik dla potrzeb beneficjentów

Obsługa prawna  projektu


21.01.2015

efs

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży informuje o rozpoczęciu szkoleń zawodowych w ramach projektu
„EFS - Nowa droga do sukcesu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" 

1.
Harmonogram szkoleń

Ogłoszenia

strelkiknopkaknopka2knopka3knopka4strelki