mops mops mops mops

Realizacja zadań ustawowych realizowanych przez BZiRON

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie /druk do pobrania/

z załącznikami:
-aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność,
-zaświadczenie lekarskie o rodzaju niepełnosprawności z jednoznacznym wyjaśnieniem w jaki sposób realizacja wniosku wpłynie na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej – /lekarz specjalista – w przypadku barier w komunikowaniu się/
-orzeczenia o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą /w przypadku barier architektonicznych/
-udokumentowana podstawa prawna stałego zamieszkania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/,
-kserokopia dowodu osobistego
-minimum dwie oferty cenowe w przypadku zakupu urządzeń,
-zaświadczenie ze szkoły o kontynuacji nauki /w przypadku dzieci/

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych ul. Dworna 23b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.

Inne wskazówki, uwagi:
- Wnioski przyjmowane w każdym czasie, realizacja w zależności od posiadanych środków PFRON
- o dofinansowanie ze środków Funduszu zadań, jeżeli ich realizacja umożliwi
lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:
1/ na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
2/ na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
- dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.
- dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
-Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
- Dofinansowanie likwidacji barier nie przysługuje osobom,, które były stroną umowy zawartej z PFRON i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej osoby
- Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta pomiędzy prezydentem a wnioskodawcą.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.