mops mops mops mops

Realizacja zadań ustawowych realizowanych przez BZiRON

2. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej

Wymagane dokumenty
Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej, wraz z informacjami o:
- liczbie i wieku kandydatów na uczestników warsztatu wraz z określeniem rodzaju ich niepełnosprawności
- posiadaniu przez kandydatów na uczestników warsztatu aktualnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, zawierających wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej
- warunkach lokalowych, rzeczowych, organizacyjnych i kadrowych, umożliwiających przyjęcie zwiększonej liczby uczestników
2.Kompleksowy program rehabilitacyjny kandydatów na uczestników warsztatu oraz formy jego realizacji

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
Wniosek może złożyć wyłącznie jednostka, która nie posiada zaległości w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu, ani też nie była stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tej jednostki.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z pozn zm./

-Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym /Dz.U.z 2019 r., poz 1605 z pozn zm/,
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej /Dz.U.2004.63.587/