mops mops mops mops

Realizacja zadań ustawowych realizowanych przez BZiRON

1. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych /druk do pobrania/, /wersja edytowalna/ z załącznikami:

-aktualny wypis z rejestru sądowego /ważny 3 miesiące/
-statut
-sposób reprezentacji /pełnomocnictwo/
-udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach
-zaświadczenie o numerze REGON
-zaświadczenie o numerze NIP
-program merytoryczny imprezy
-udokumentowanie środków własnych i źródeł finansowania innych niż PFRON
-kosztorys wydatków związanych z realizacją zadania z jednoznacznym określeniem, które pozycje kosztorysu mają być sfinansowane ze środków PFRON
-lista niepełnosprawnych uczestników imprezy wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności /nie dotyczy w przypadku imprez masowych/
-oświadczenie o zatrudnieniu/posiadaniu fachowej kadry do obsługi zadania
-oświadczenie o posiadaniu odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do realizacji zadania
-oświadczenie, czy Wnioskodawca jest płatnikiem podatku VAT

Gdzie odebrać formularze:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych Łomża ul.Dworna 23 b

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
W ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Nie podlega.

Inne wskazówki, uwagi:
-wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu składa się w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań,
-o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej jeżeli:
a)prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b)udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c)udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu,
- w terminie 10 dni od dnia złożenia „Wniosku...” podmiot zostaje poinformowany o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni.
Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
-wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia,
-podstawą dofinansowania jest umowa,
-dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2020 r., poz. 426 z pozn zm./

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON z dnia 25 czerwca 2002 /Dz.U.z 2015, z poz.926, z pozn. zm/.