mops mops mops mops

Realizacja zadań ustawowych realizowanych przez BZiRON

 11. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty
1. Wniosek /do pobrania/ oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
2. Załączniki do wniosku:
- kserokopia orzeczenia o niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności
- zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do pracy zgodnej z kierunkiem szkolenia,
- kopia dokumentu potwierdzająca kwalifikacje zawodowe osoby niepełnosprawnej;
- wskazanie jednostki szkolącej wraz z uzasadnieniem jej wyboru;
- program szkolenia;
- kosztorys szkolenia;

Gdzie odebrać formularze:
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Dworna 23B

Opłaty:
Nie podlega.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):
30 dni od daty otrzymania wniosku z załącznikami.

Tryb odwoławczy:
Nie ma.

Inne wskazówki, uwagi:
Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku małych i średnich przedsiębiorców nie może przekraczać:
- 90% tych kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń ogólnych
- 55% kosztów szkolenia – w przypadku szkoleń specjalistycznych .
Wielkość pomocy na szkolenia w przypadku przedsiębiorców innych niż mały lub średni nie może przekraczać:
- 45% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń specjalistycznych
- 70% kosztów szkolenia w przypadku szkoleń ogólnych
Szkolenie ogólne prowadzi do nabycia kwalifikacji, które mogą być wykorzystane nie tylko u wspieranego podmiotu, ale także u innych przedsiębiorców lub w innych obszarach działalności.
Szkolenie specjalistyczne – dotyczy bezpośrednio i wyłącznie obecnego lub przyszłego stanowiska pracy danego pracownika u wspieranego podmiotu i jest związane ze specyfika działania podmiotu.
Koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane do wysokości 90% , nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.
odsetkami ustawowymi należnymi od dnia, w którym przestał zatrudniać tę osobę.

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z pozn zm./;
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych 
/Dz.U. z 2018 r., poz. 511 z pozn zm./