mops mops mops mops

Realizacja zadań ustawowych realizowanych przez BZiRON

 1.  Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego.

 2. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych.

 3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

 5. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

 6. Dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej.

 7. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

 8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny - osoby niepełnosprawne.

 9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 10. Dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

 11. Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

 12. Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.

 13. Zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 14. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych