Aktywny samorząd w 2020 roku
Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2020 r. finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:


REALIZATOR PROGRAMU:

Miasto Łomża przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Dworna 23B, 18-400 Łomża
Biuro Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
pokój: 111-112 oraz 102,
telefon kontaktowy 86 216 74 16, 86 216 42 60 wewnętrzny 60
 
CELE PROGRAMU:
CEL GŁÓWNY:

Wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

CELE SZCZEGÓŁOWE:OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2020 ROKU:
Moduł I:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:


Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dzieckaModuł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 


  

ADRESACI PROGRAMU:

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE I:

Obszar A, Zadanie 1:


Obszar A, Zadanie 2
:


Obszar A, Zadanie 3:

Obszar A, Zadanie 4:


Obszar B, Zadanie 1:


Obszar B, Zadanie 2:


Obszar B, Zadanie 3:


Obszar B, Zadanie 4:


Obszar B, Zadanie 5:


Obszar C, Zadanie 1:


Obszar C, Zadanie 2:

Obszar C, Zadanie 3 i 4:


Obszar C, Zadanie 5:


Obszar D:

 

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w MODULE II:

 
Terminy przyjmowania wniosków:
 
Moduł I :

od 01.03.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

Moduł II :
semestr letni 2019/2020 od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
      semestr zimowy 2020/2021 od dnia 01.09.2020 r. do dnia 10.10.2020 r.
 
UWAGA!!!
Istnieje możliwość składania wniosków elektronicznie pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Terminy przyjmowania wniosków mogą ulec zmianom.
 
 
Druki wniosków można pobrać w :
 
 Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Biurze Zatrudnienia
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
ul Dworna 23B, 18-400 Łomża,
e-mail: bziron@mopslomza.pl
pokój 111-112, 102 oraz po lewej stronie wyświetlanej witryny.
 

 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

            86 216 74 16 lub 86 216 42 60 wew. 60


Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków PFRON z 2020 roku

Termin

Opis

28.02.2020

Termin złożenia wystąpienia przez samorząd powiatowy o przyznanie
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu

01.03.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

31.03.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

15.04.2020

Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.05.2020

Upływa termin wypłaty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) w ramach Modułu II (dot. wniosków przyjętych do dnia 31 marca 2020 r.)

31.08.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module I

1.09.2020

Rozpoczęcie naboru wniosków Moduł II o dofinansowanie w ramach programu w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

10.10.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2020/2021

04.12.2020

Termin złożenia przez Realizatora programu ostatniego, dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

30.08.2021

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2020 roku 
na realizację programu – do tego dnia umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone
Ramy realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd" stanowią: Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku, Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, zarządzenia Dyrektora MOPS. 
 
                Wniosek Moduł II

                Wniosek Moduł I